Tin Tức

Ng?m massage ch?m m?i ng?y gi?p ng?n ng?a b?nh kh?p ? Vi?t Nam b?nh ?au kh?p l? b?nh th??ng th?y ??c tr?ng b?i hi?n t??ng vi?m d?n ??n t?nh tr?ng s?n ? kh?p x??ng b? ?n m?n. Nguy?n nh?n th??ng th?y b?nh ?au kh?p th??ng do l?p s?n ? kh?p x??ng b? tho?i ho? v? ?n m?n do thi?u ch?t ... Xem tiếp
M?y kh? ??c M04 s?n ph?m c?a vi?n v?t l? B?ch Khoa Nh? ???c bi?t tr?n th? tr??ng hi?n nay c? r?t nhi?u lo?i m?y kh? ??c rau qu? (m?y kh? ??c Ozone) kh?c nhau c?ng v?i ch?t l??ng c?ng kh?c nhau, c? nhi?u h?ng gi?, h?ng k?m ch?t l??ng v? h?ng nh?i. Ng??i ti?u d?ng r?t kh? ph?n bi?t th?t gi? ... Xem tiếp
C?c l?u ? khi s? d?ng m?y kh? ??c rau qu? M?y kh? ??c rau qu? (Ozone) BK M04 c?a Vi?n v?t l? ?H B?ch Khoa H? N?i? B?i v? ngu?n th?c ph?m ?ang b? ? nhi?m tr?m tr?ng, t? ?? ?nh h??ng t?i s?c kh?e ng??i ti?u d?ng v? m?y kh? ??c rau qu? ra ??i nh? 1 gi?i ph?p ... Xem tiếp
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch T? xa x?a ng?m ch?n trong n??c ?m l? ph??ng ph?p d??ng sinh c? truy?n nh?ng ?? ???c y h?c hi?n ??i ch?ng minh c? nhi?u t?c d?ng. Trong c? th? ch?n l? g?c, c? m?i li?n h? tr?c ti?p v?i l?c ph? ng? t?ng. V? th? ch?n l? n?i t?p ... Xem tiếp
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t? C?ng xem nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a b?p tia h?ng ngo?i (halogen) so v?i b?p t?: - Kh? n?ng ?un ???c tr?n nhi?u v?t li?u: th?y tinh, gang, nh?m, s?nh, n?i tr?ng men, s?, inox, n?i 2 ??y v? n?i 3 ??y... (kh?ng k?n n?i nh? b?p t?).? - C?ng d?ng ... Xem tiếp
C?ch ch?n l?u x?ng h?i ph? h?p v?i nhu c?u ?? c? th? ??p ?ng nhu c?u x?ng h?i r?t nhi?u thi?t b? x?ng h?i ?? ra ??i. C?ng ngh? x?ng h?i l? ho?t ??ng ?nh h??ng tr?c ti?p ??n s?c kho? v? v?y c?n l?a ch?n lo?i c?c thi?t b? x?ng h?i t?t. Nh? ?? bi?t t? xa x?a x?ng ... Xem tiếp
Tim hi?u v? m?y kh? ??c ozmagic AW 1000T Tr?n th? tr??ng hi?n nay c? nhi?u d?ng m?y kh? ??c rau c? qu? nh?: KD , Kangaroo, Nonal, Oz?tuy nhi?n kh?ng ph?i ng??i ti?u d?ng n?o c?ng bi?t c?ch ch?n l?a cho gia ??nh m?nh d?ng m?y ph? h?p, c?ng nh? c?ch s? d?ng m?y sao cho hi?u qu? ... Xem tiếp
C?c c?ch ph?ng tr?ng ng? ??c cho m?a h M?a h? n?ng n?c ?? t?i th?t r?i, th?ng th??ng c?c m?n ?n m?a h? m?t v? ngon v? b? d??ng hay nh?ng th?c u?ng ng?t m?t ???c r?t nhi?u ng??i ?a chu?ng trong h?. Xong m?a h? c?ng l? m?a m? t?nh tr?ng ng? ??c th?c ph?m leo thang ... Xem tiếp
C?c ?i?u ch? ? khi s? d?ng m?y kh? ??c rau qu? S?n ph?m m?y kh? ??c rau qu? (Ozone) BK M04 c?a Vi?n v?t l? ?H B?ch Khoa H? N?i v?i m?y kh? ??c rau qu? Nonan KD 06, M?y kh? ??c Ozmagic c?a Nh?t? Tr?n th?c t? ngu?n th?c ph?m ?ang b? ? nhi?m tr?m tr?ng, t? ?? ?nh h??ng ... Xem tiếp
M?y massage ch?n n?ng cao s?c kh?e cho ng??i gi Thi?t b? kh?ng ch? t?i ?u v?i cao tu?i, chi?c m?y massage ch?n c?n th?ch h?p v?i t?t c? m?i ng??i v?i m?i l?a tu?i, k? c? nh?ng nh?n vi?n c?ng s? b?n r?n nh?t - ??n gi?n v? b?n c? th? ch?m s?c ??i ch?n ngay t?i v?n ph?ng ... Xem tiếp
Khai th?c t?i ?a c?ng d?ng c?a m?y ozone Trong cu?c s?ng hi?n ??i, h?u h?t m?i gia ??nh ??u s?m 1 m?y kh? ??c rau qu? ?? b?o v? s?c kh?e c? gia ??nh c?a b?n. Tuy nhi?n ta th?y kh?ng ph?i ai c?ng bi?t t?n d?ng thi?t b? n?y ??ng c?ch nh?t trong qu? tr?nh s? d?ng. ... Xem tiếp
T?i sao n?n l?a ch?n v? s? d?ng m?y kh? ??c ozone c?a B?ch Khoa G?n ??y ch?ng t?i l?m m?t cu?c ?i?u tra v? ph?ng v?n nh?ng ng??i ?ang s? d?ng m?y kh? ??c bk ozone c?a B?ch Khoa hay ?ang c? ? ??nh mua s?n ph?m n?y hay c?n l?n t?n v? s?n ph?m n?y ?? ??a th?ng tin m?t c?ch t?ng h?p ... Xem tiếp

túi xông hơi

lều xông hơi