Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

G?n ??y ch?ng t?i l?m m?t cu?c ?i?u tra v? ph?ng v?n nh?ng ng??i ?ang s? d?ng m?y kh? ??c bk ozone c?a B?ch Khoa hay ?ang c? ? ??nh mua s?n ph?m n?y hay c?n l?n t?n v? s?n ph?m n?y ?? ??a th?ng tin m?t c?ch t?ng h?p t?i b?n ??c.

Khi ch?ng ta n?i t?i m?y kh? ??c bk ozone hay c?n g?i v?i c?i t?n kh?c nh? m?y s?c ozone, ??y ch?nh l? m?y r?a rau qu? ?? quen thu?c v?i ng??i ti?u d?ng VI?t Nam r?i, v? Ti?u D?ng Th?ng Th?i ch?ng t?i c?ng l? 1 ??i di?n th??ng m?i c?a Vi?n VLKT ?H B?ch Khoa H? N?i cung c?p ra th? tr??ng m?y ozone trong nhi?u n?m qua v? k?t qu? m? ch?ng t?i thu v? khi ph?ng v?n tr?n 100 kh?ch h?ng nh? sau:

– Th?ng k? trong 100 kh?ch h?ng ?? s? d?ng m?y ozone c? B?ch Khoa t? l? ??i m?i l? 5 ? 7%. H?n n?a t? l? b?o h?nh l? 10 ? 12 %. Ngo?i ra t? l? kh?ch h?ng h?i l?ng v? ch?t l??ng v? ?? b?n c?a m?y kh? ??c ozone l? h?n 70%.

– ??i v?i nh?ng kh?ch h?ng ch?a s? d?ng m?y kh? ??c ozone B?ch Khoa. Th? trong 100 kh?ch h?ng g?i t?i ch?ng t?i c? h?n 95% l? h?i v? c?n ???c t? v?n, cung c?p gi?i ??p v? m?y kh? ??c c?a B?ch Khoa.

?CAM00362

V? hi?n t?i ch?ng t?i ?? ph?ng v?n m?t v?i kh?ch h?ng mua m?y kh? ??c ozone b?n ch?ng t?i h? ?? t?m ki?m m?y ozone nh? th? n?o ?? ch?n ???c s?n ph?m ch?nh h?ng v? t?i c? s? uy t?n c?a vi?n v?n l? ?y quy?n. Ch? Nh?m ? Thanh Tr? H? N?i c? s? ?i?n tho?i l? 098 3839 672 v? ch? Giang ? L?nh Nam c? s? ?i?n tho?i 0989 328 183 v? c?n nhi?u kh?ch h?ng kh?c c?a Doca ch?ng t?i cho bi?t c?ch th?c v? kinh nghi?m h? t?m ki?m s?n ph?m m?y ozone m?t c?ch hi?u qu? nh? sau:

Ban ??u h? ??c th?ng tin v? ? nhi?m th?c ph?m tr?n b?o tr?, h? r?t lo s? v? nghe nhi?u ng??i s? d?ng m?y ozone gi?i thi?u c?c m?y ozone kh?c nhau t? Trung Qu?c v? H?n Qu?c r?i th? s?n ph?m Vi?t Nam. H? l?n m?ng t?m hi?u v? c?ng d?ng c?a ozone nh? th? n?o, ?u v? nh??c ?i?m c?a m?y ozone nh? th? n?o. T?m hi?u m?y ozone c?a h?ng n?o t?t tr?n th? tr??ng. V? h? ??c nh?ng ? ki?n ph?n h?i c?a ng??i s? d?ng v? th?ng tin c?ng ngh? h? ch?n m?y c?a Vi?n VLKT ?H B?ch Khoa H? N?i v?i uy t?n v? ch?t l??ng cao an to?n khi s? d?ng. Kh?ng ch? hi?n t?i VI?n m?i c? s?n ph?m m?y ozone m? c?ch ??y c? ch?c n?m v? tr??c c?c k? s? b?n Vi?n ?? nghi?n c?u, ph?t tri?n ?ng d?ng ozone ?? s?n xu?t th?nh c?ng m?y kh? ??c ozone cho rau qu?. V? ch?nh nh?ng c?u c?n b? v? sinh vi?n c?a Vi?n l? ng??i tr?c ti?p s? d?ng s?n ph?m, hay ai c? ng??i quen b?n Vi?n ?? s? d?ng s?n ph?m n?y t? r?t l?u.

rau sach(1)

Sau khi kh?ch h?ng t?m hi?u v? s?n ph?m m?y ozone c?a Bach Khoa r?i h? b?t ??u t?m c? s? b?n m?y ozone n?y. t? ?? H? search v?i c?m t? mua m?y kh? ??c ozone c?a B?ch Khoa ? ??u ? V? nh? v?y h? ?? t?m t?i t?i ??n v? Doca ch?ng t?i v?i website chuy?n ch? c? m?y ozone gia ??nh c?a Vi?n : maykhudocozone.net V? th? h? l?i ch?n ch?ng t?i ?? l?m c? s? ni?m tin ?

– ??n gi?n ch? c?n b?n nh?c m?y g?i t?i h?i b?t c? v?n ?? g? c?n th?c m?c v? ozone b?n s? ???c t? v?n 1 c?ch nhi?t t?nh nh?t cho b?n, trung th?c v? th?ng th?n nh?t.

– Khi ch?ng t?i cung c?p s?n ph?m ra th? c? ??y ?? gi?y t? v? tem phi?u b?n vi?n v?t l?, l?p ??t t?i nh? cho kh?ch h?ng t?i H? N?i.

– Ch?nh s?ch ??i tr? m?i trong v?ng 3 th?ng ??u v? b?o h?nh t?i t?n c?ng tr?ch nhi?m c?a ch?ng t?i cho s?n ph?m, s?a ch?a c? t?nh ph? ??i v?i kh?ch h?ng s? d?ng s?n ph?m m?y ozone c?a B?ch Khoa m? ko ph?i mua b?n ??n v? ch?ng t?i.

– Ch?ng t?i v?i kinh nghi?m c? h?n 3 n?m chuy?n cung c?p s?n ph?m m?y ozone gia ??nh v? c?ng nghi?p c?a B?ch Khoa.

Kinh nghi?m c?a ch?ng t?i v? ch?n mua qua m?ng h? c?n c? kinh nghi?m v? s? d?ng m?y ozone nh? sau:

bap cai(1)

Ch?nh v? ??y l? m?t s?n ph?m c?ng ngh? ti?n ti?n, ch?ng ngo?i t?c d?ng h?u ?ch v?n c? m?t h?n ch? v? n?. G?n nh? b?t c? s?n ph?m n?o c?ng c? t?c d?ng hai m?t n?u ng??i s? d?ng kh?ng bi?t c?ch s? d?ng khoa h?c ??ng c?ch. Nh?ng ng??i ti?u d?ng khi mua s?n ph?m b?n ch?ng t?i ???c t? v?n c?n k? v? c?ch s? d?ng s?n ph?m. ??i v?i t?ng lo?i th?c ph?m t??i s?ng ch?ng ta c? c?ch x? l? kh?c nhau nh? sau: ??i v?i rau xanh ch?ng ta s?c 10 ph?t/ 1 kg c?n ??i v?i th?t c? l? 15 -20 ph?t/1kg. C?c lo?i hoa qu? c?ng nh? rau khi s?c kh?ng c?n g?t v? tr??c c?a n?. M?t ?i?m chung l? t?t c? s?n ph?m t??i s?ng khi mang v?o s?c ph?i r?a s?ch r?c v? b?i b?n.

S? d?ng v? l?u d?i m?y ozone, ch?ng ta s? th?y m?i ozone thuy?n gi?m ?i d?n d?n, trung b?nh t? 1 t?i 1,5 n?m b? ph?n ozone hao m?n v? ?? kh?ng ph?i h?ng m? ch?ng ta ch? c?n ?i thay b? ph?n ?? l? m?y ozone l?i ho?t ??ng ho?n to?n b?nh th??ng. Kho?ng c?ch ch?ng ta ??ng c?ch ch? s?c ozone 2m khi ch?ng ta b?t m?y s?c th?c ph?m ?? kh?ng ng?i m?i tanh c?a ozone.

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết : , ,
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ