Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

? Vi?t Nam b?nh ?au kh?p l? b?nh th??ng th?y ??c tr?ng b?i hi?n t??ng vi?m d?n ??n t?nh tr?ng s?n ? kh?p x??ng b? ?n m?n. Nguy?n nh?n th??ng th?y b?nh ?au kh?p th??ng do l?p s?n ? kh?p x??ng b? tho?i ho? v? ?n m?n do thi?u ch?t nh?n ? c?c kh?p x??ng v? v?y khi chuy?n ??ng g?y ?au nh?c c?c kh?p. Ngo?i ra lao ??ng qu? s?c, tai n?n hay thi?u ch?t c?ng c? th? g?y b?nh ?au x??ng kh?p.

massage-foot-massage-chan-voi-thao-duoc

Khi ch?n ta b? ?au nh?c x??ng kh?p ho?c tr?t c? x??ng ch?n, th?ng th??ng ch?ng ta th??ng d?ng “l?c” ?? ?? ?p, ?n, c?c ??ng t?c b?m v? xoa b?p c?c b? v?ng ?au. Hi?n nay c? m?t c?ch ?i?u tr? m?i, kh?ng nh?ng ??n gi?n v? cho k?t qu? kh? quan h?n l? ng?m ch?n v?i n??c mu?i ?m ng?y 3 l?n c? th? k?t h?p v?i c?c b?n massage ng?m ch?n .

Sau khi ch?ng ta ?ng d?ng ph??ng ph?p tr? li?u ng?m ch?n v?i mu?i s?ng v? n??c ?m, t? ?? c?c b?nh nh?n vi?m kh?p d?ng th?p ??u c? c?m gi?c d? ch?u, c?m th?y tho?i m?i, c?c t?n th??ng nhanh l?nh v? ?i l?i t?t h?n tr??c. Ngo?i c?ch pha v?i n??c ?m, ch?ng ta c? th? ?i?u tr? kh? b?ng c?ch rang mu?i n?ng tr?n v?i l? tr?y, ng?i c?u v? l? n?ng tr?ng (l? ??i t??ng qu?n) g?i v?o gi?y b?o ??p l?n v?ng ?au.

Theo d?n gian mu?i t?c d?ng theo c? ch? “n?ng gi?n v? l?nh co c?c b?”. Khi ch?ng ta ch??m mu?i rang tr?n v?i l? n?ng tr?ng ?? ?i?u tr? ?au l?ng c?p ho?c khi rang mu?i b? v?o t?i v?i th? ch??m v?ng r?n ?? ?i?u tr? ?au b?ng c?p, ta th?y mu?i s? ho?t ??ng nh? m?t ch?t ?i?n ph?n ?? gi?i to? c?n ?au.

Ta th?y v?i ng??i b?nh th??ng, c? th? l? c?c v?n ??ng vi?n m?i ng?y n?n ng?m ch?n tay v?i n??c mu?i ?m trong th?i gian 30-45 ph?t v?o bu?i t?i tr??c khi ?i ng?. V?i c?c b?nh ?au nh?c kh?p ??u ng?n b?n tay, b?n ch?n v? c?c d?ng th?p, tri?u ch?ng ra m? h?i tay, c?c lo?i vi?m d?y th?n kinh ngo?i vi ??u c? th? ?p d?ng ph??ng ph?p ??n gi?n m? kh?ng t?n k?m n?y t?i nh?.

Khi ti?t tr?i v?o m?a ??ng, l?c n?y th?i ti?t l?nh v? ?m khi?n t?nh tr?ng b?nh c?a nh?ng ng??i b? kh?p tr? n?n n?ng h?n so v?i b?nh th??ng. Nh?ng c?ch d??i ??y c? th? gi?p b?n l?m d?u nh?ng c?n ?au kh?p v? ph?ng c?n b?nh n?y.

1. Ch?ng ta l?y l? ng?i c?u tr?ng r?a s?ch v? cho l?n mu?i v?o r?i n??ng n?ng l?n, sau ?? ch?ng ta ??p v?o kh?p. T? ?? khi kh?p b? s?ng, ch? c?n ??p ng?i c?u mu?i ?m s? l?m c?n ?au gi?m ?i, l?c ?? kh?p b?t s?ng h?n so v?i tr??c. C?n v?i nh?ng ng??i c? nguy c? cao b? ?au kh?p (ng??i l?n tu?i hay ng??i b?o ph??) c? th? d?ng b?i thu?c n?y ch??m l?n kh?p h?ng ng?y s? c? t?c d?ng ph?ng b?nh.

2. Th?c hi?n ng?m massage ch?n b?ng n??c mu?i ?m pha g?ng. Th?c hi?n m?i ng?y, t?t nh?t ng?m ch?n m?t l?n v?o th?i gian thu?n l?i, ch?ng ta ng?m t? 15 – 30 ph?t li?n t?c. N??c mu?i ?m v? g?ng c?ng c? t?c d?ng l?m d?u c?n ?au, ??ng th?i ph?ng b?nh ?au kh?p c? ch?n. Ch?ng ta ng?m ch?n b?ng n??c ?m h?ng ng?y v?o bu?i t?i kh?ng ch? c? l?i cho ch?n m? c?n gi?p ph?ng ng??i nhi?u b?nh cho to?n th?n.

??i v?i nh?ng ng??i b?nh b? ?au kh?p hay vi?m kh?p d?ng th?p v? th?p tim c?n l?u ? kh?ng n?n ra ngo?i khi tr?i l?nh, nh?t l? c? k?m theo m?a ph?n. L?c n?y ?? ?m kh?ng kh? cao l? nguy c? g?y ?au v? s?ng. H?y lu?n gi? ?m b?n ch?n ?? ph?ng b?nh m?t c?ch hi?u qu? nh?t.

Ch?ng ta c?n l?u ? ??i v?i ng??i ?au kh?p

N?u nh? trong t?nh hu?ng b?t bu?c, ch?ng ta ph?i ?i t?t ?m v? d?ng ?o ?i m?a ?? tr?nh b? ??t ch?n. N?u qu?n ?o b? ?m, ch?ng ta c?n thay ngay v? lau kh? ng??i v? ch?n tay. C?n v?i b? con n?ng d?n khi m? kh?p b? nh?ng ??t s?ng c?p tuy?t ??i kh?ng ???c l?i n??c v? l?i b?n. T?t nh?t ng??i n?ng d?n khi l?m ru?ng n?n ?i ?ng ?? ch?n v?n lu?n kh? r?o?.

C?c b?nh vi?m kh?p d?ng th?p l? b?nh l? m?n t?nh, ch?ng ta c? th? g?y nh?ng di ch?ng n?ng n? nh?: t?nh tr?ng d?nh, bi?n d?ng kh?p d?n ??n t?n ph? t? ch?. ? Vi?t Nam, theo th?ng k? kho?ng 0,3% ? 0,5% d?n s? m?c b?nh th? trong ?? 80% l? n? gi?i ? ?? tu?i t? 30 tr? l?n.

Ngo?i ra c? m?t s? c?ch ph?ng b?nh kh?p

1. Ch?ng ta n?n th??ng xuy?n v?n ??ng: ??i v?i vi?c luy?n t?p kh?ng ch? t?t cho h? tim m?ch m? c?n t?t cho h? x??ng, hay c? v? kh?p.

2. Th?c hi?n c?ng du?i: C?ng du?i s? gi?p c? b?p ???c t?ng c??ng v? c?ng c? c?c kh?p t?t h?n. L?u ? l? ph?i kh?i ??ng k? c?c kh?p tr??c khi th?c hi?n b?i t?p c?ng du?i n?u kh?ng s? c? th? d?n t?i k?t qu? ng??c.

3. Th?c hi?n ?n u?ng h?p l?: Khi m? x??ng c?a b?n c?n m?t l??ng l?n dinh d??ng ?? kh?e m?nh ho?t ??ng t?t. V? th? c?c th?c ph?m gi?u vitamin C v? E, c?c lo?i canxi s? h? tr? cho h? kh?p trong c? th? kh?ng b? s?m suy tho?i.

4. ??p ?ng u?ng ?? n??c: Th?nh ph?n c?a s?n c? t? l? n??c chi?m 70% v? duy tr? s? tr?n tru gi?a 2 ??u x??ng.

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết :
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ