Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

? Vi?t Nam b?nh ?au kh?p l? b?nh th??ng th?y ??c tr?ng b?i hi?n t??ng vi?m d?n ??n t?nh tr?ng s?n ? kh?p x??ng b? ?n m?n. Nguy?n nh?n th??ng th?y b?nh ?au kh?p th??ng do l?p s?n ? kh?p x??ng b? tho?i ho? v? ?n m?n do thi?u ch?t nh?n ? c?c kh?p x??ng v? v?y khi chuy?n ??ng g?y ?au nh?c c?c kh?p. Ngo?i ra lao ??ng qu? s?c, tai n?n hay thi?u ch?t c?ng c? th? g?y b?nh ?au x??ng kh?p.

massage-foot-massage-chan-voi-thao-duoc

Khi ch?n ta b? ?au nh?c x??ng kh?p ho?c tr?t c? x??ng ch?n, th?ng th??ng ch?ng ta th??ng d?ng “l?c” ?? ?? ?p, ?n, c?c ??ng t?c b?m v? xoa b?p c?c b? v?ng ?au. Hi?n nay c? m?t c?ch ?i?u tr? m?i, kh?ng nh?ng ??n gi?n v? cho k?t qu? kh? quan h?n l? ng?m ch?n v?i n??c mu?i ?m ng?y 3 l?n c? th? k?t h?p v?i c?c b?n massage ng?m ch?n .

Sau khi ch?ng ta ?ng d?ng ph??ng ph?p tr? li?u ng?m ch?n v?i mu?i s?ng v? n??c ?m, t? ?? c?c b?nh nh?n vi?m kh?p d?ng th?p ??u c? c?m gi?c d? ch?u, c?m th?y tho?i m?i, c?c t?n th??ng nhanh l?nh v? ?i l?i t?t h?n tr??c. Ngo?i c?ch pha v?i n??c ?m, ch?ng ta c? th? ?i?u tr? kh? b?ng c?ch rang mu?i n?ng tr?n v?i l? tr?y, ng?i c?u v? l? n?ng tr?ng (l? ??i t??ng qu?n) g?i v?o gi?y b?o ??p l?n v?ng ?au.

Theo d?n gian mu?i t?c d?ng theo c? ch? “n?ng gi?n v? l?nh co c?c b?”. Khi ch?ng ta ch??m mu?i rang tr?n v?i l? n?ng tr?ng ?? ?i?u tr? ?au l?ng c?p ho?c khi rang mu?i b? v?o t?i v?i th? ch??m v?ng r?n ?? ?i?u tr? ?au b?ng c?p, ta th?y mu?i s? ho?t ??ng nh? m?t ch?t ?i?n ph?n ?? gi?i to? c?n ?au.

Ta th?y v?i ng??i b?nh th??ng, c? th? l? c?c v?n ??ng vi?n m?i ng?y n?n ng?m ch?n tay v?i n??c mu?i ?m trong th?i gian 30-45 ph?t v?o bu?i t?i tr??c khi ?i ng?. V?i c?c b?nh ?au nh?c kh?p ??u ng?n b?n tay, b?n ch?n v? c?c d?ng th?p, tri?u ch?ng ra m? h?i tay, c?c lo?i vi?m d?y th?n kinh ngo?i vi ??u c? th? ?p d?ng ph??ng ph?p ??n gi?n m? kh?ng t?n k?m n?y t?i nh?.

Khi ti?t tr?i v?o m?a ??ng, l?c n?y th?i ti?t l?nh v? ?m khi?n t?nh tr?ng b?nh c?a nh?ng ng??i b? kh?p tr? n?n n?ng h?n so v?i b?nh th??ng. Nh?ng c?ch d??i ??y c? th? gi?p b?n l?m d?u nh?ng c?n ?au kh?p v? ph?ng c?n b?nh n?y.

1. Ch?ng ta l?y l? ng?i c?u tr?ng r?a s?ch v? cho l?n mu?i v?o r?i n??ng n?ng l?n, sau ?? ch?ng ta ??p v?o kh?p. T? ?? khi kh?p b? s?ng, ch? c?n ??p ng?i c?u mu?i ?m s? l?m c?n ?au gi?m ?i, l?c ?? kh?p b?t s?ng h?n so v?i tr??c. C?n v?i nh?ng ng??i c? nguy c? cao b? ?au kh?p (ng??i l?n tu?i hay ng??i b?o ph??) c? th? d?ng b?i thu?c n?y ch??m l?n kh?p h?ng ng?y s? c? t?c d?ng ph?ng b?nh.

2. Th?c hi?n ng?m massage ch?n b?ng n??c mu?i ?m pha g?ng. Th?c hi?n m?i ng?y, t?t nh?t ng?m ch?n m?t l?n v?o th?i gian thu?n l?i, ch?ng ta ng?m t? 15 – 30 ph?t li?n t?c. N??c mu?i ?m v? g?ng c?ng c? t?c d?ng l?m d?u c?n ?au, ??ng th?i ph?ng b?nh ?au kh?p c? ch?n. Ch?ng ta ng?m ch?n b?ng n??c ?m h?ng ng?y v?o bu?i t?i kh?ng ch? c? l?i cho ch?n m? c?n gi?p ph?ng ng??i nhi?u b?nh cho to?n th?n.

??i v?i nh?ng ng??i b?nh b? ?au kh?p hay vi?m kh?p d?ng th?p v? th?p tim c?n l?u ? kh?ng n?n ra ngo?i khi tr?i l?nh, nh?t l? c? k?m theo m?a ph?n. L?c n?y ?? ?m kh?ng kh? cao l? nguy c? g?y ?au v? s?ng. H?y lu?n gi? ?m b?n ch?n ?? ph?ng b?nh m?t c?ch hi?u qu? nh?t.

Ch?ng ta c?n l?u ? ??i v?i ng??i ?au kh?p

N?u nh? trong t?nh hu?ng b?t bu?c, ch?ng ta ph?i ?i t?t ?m v? d?ng ?o ?i m?a ?? tr?nh b? ??t ch?n. N?u qu?n ?o b? ?m, ch?ng ta c?n thay ngay v? lau kh? ng??i v? ch?n tay. C?n v?i b? con n?ng d?n khi m? kh?p b? nh?ng ??t s?ng c?p tuy?t ??i kh?ng ???c l?i n??c v? l?i b?n. T?t nh?t ng??i n?ng d?n khi l?m ru?ng n?n ?i ?ng ?? ch?n v?n lu?n kh? r?o?.

C?c b?nh vi?m kh?p d?ng th?p l? b?nh l? m?n t?nh, ch?ng ta c? th? g?y nh?ng di ch?ng n?ng n? nh?: t?nh tr?ng d?nh, bi?n d?ng kh?p d?n ??n t?n ph? t? ch?. ? Vi?t Nam, theo th?ng k? kho?ng 0,3% ? 0,5% d?n s? m?c b?nh th? trong ?? 80% l? n? gi?i ? ?? tu?i t? 30 tr? l?n.

Ngo?i ra c? m?t s? c?ch ph?ng b?nh kh?p

1. Ch?ng ta n?n th??ng xuy?n v?n ??ng: ??i v?i vi?c luy?n t?p kh?ng ch? t?t cho h? tim m?ch m? c?n t?t cho h? x??ng, hay c? v? kh?p.

2. Th?c hi?n c?ng du?i: C?ng du?i s? gi?p c? b?p ???c t?ng c??ng v? c?ng c? c?c kh?p t?t h?n. L?u ? l? ph?i kh?i ??ng k? c?c kh?p tr??c khi th?c hi?n b?i t?p c?ng du?i n?u kh?ng s? c? th? d?n t?i k?t qu? ng??c.

3. Th?c hi?n ?n u?ng h?p l?: Khi m? x??ng c?a b?n c?n m?t l??ng l?n dinh d??ng ?? kh?e m?nh ho?t ??ng t?t. V? th? c?c th?c ph?m gi?u vitamin C v? E, c?c lo?i canxi s? h? tr? cho h? kh?p trong c? th? kh?ng b? s?m suy tho?i.

4. ??p ?ng u?ng ?? n??c: Th?nh ph?n c?a s?n c? t? l? n??c chi?m 70% v? duy tr? s? tr?n tru gi?a 2 ??u x??ng.

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết :
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Chọn mua bồn ngâm chân loại nào tốt: Happy YS, FootBath, Mimi M68, C81 hay Lanaform Luxury?
Những loại bồn ngâm massage chân tốt nhất hiện nay
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ