Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

M?y kh? ??c rau qu? (Ozone) BK M04 c?a Vi?n v?t l? ?H B?ch Khoa H? N?i? B?i v? ngu?n th?c ph?m ?ang b? ? nhi?m tr?m tr?ng, t? ?? ?nh h??ng t?i s?c kh?e ng??i ti?u d?ng v? m?y kh? ??c rau qu? ra ??i nh? 1 gi?i ph?p h?u ?ch v? ti?n l?i. S?n ph?m kh? ??c ?? tr? th?nh tr? th? ??c l?c c?a nhi?u gia ??nh v?i l?i ?ch cao c? b?o v? s?c kh?e c?ng ??ng hi?n nay. Tuy nhi?n r?t nhi?u ng??i ti?u d?ng c?n lo l?ng b?n kho?n v? t?c d?ng c?a m?y v? l?u ? khi s? d?ng m?y.

o zon tr1 mau copy_wioz

Ri?ng v?i thi?t b? ??c rau qu? Ozone Bk m04 l? d?ng s?n ph?m n?i ??a c? ch?t l??ng v? ???c ki?m nghi?m nghi?m ng?t c? v? m?t c?ng ngh? l?n m?t b?o v? s?c kh?e c?ng ??ng ng??i Vi?t v?i ti?u chu?n cao. V? chuy?n gia ch?m s?c kh?ch h?ng v? t? v?n v? s?n ph?m m?y kh? ??c ozone c?a C?ng ty Doca ??i di?n cho h?ng ngh?n nh? ph?n ph?i l? m?y kh? ??c tr?n to?n qu?c ??a ra nh?ng l?u ? v? khuy?n c?o khi s? d?ng m?y kh? ??c rau qu?.

?? ch?ng ta b??c ??u s? d?ng an to?n v? ti?n l?i ng??i ti?u d?ng c?n n?m b?t 1 ?t ki?n th?c c? b?n s? d?ng sau: M?y kh? ??c ozone d?a tr?n nguy?n l? ho?t ??ng Oxi h?a cao c?a kh? Ozone. C?c lo?i kh? n?y c? t?nh oxi h?a m?nh khi v?o trong n??c, t? ?? n? h?a tan v? s?m nh?p v?o th?c ph?m, c?ng nh? rau c? qu? ?? oxi h?a nh?ng vi khu?n c? h?i cho s?c kh?e v? nh?ng ch?t b?o qu?n th?c ph?m, c?ng nh? ch?t t?ng tr??ng trong th?t c? v? m?t s? kim lo?i, g?y ra m?i ?i tanh kh?c. C?ng ngh? hi?n ??i Ozone ???c th? gi?i c?ng nh?n v? s? d?ng nhi?u trong s? l? n??c th?i c?ng nghi?p v? s? l? n??c s?ch tr?n to?n c?u.

Ch?ng ta c?n l?u ? khi s? d?ng:

– Ch? ? kh?ng h?t tr?c ti?p kh? Ozone tho?t ra. B?i v? kh? n?y tr?c ti?p ?i v?o trong ph?i s? ?nh h??ng t?i ???ng h? h?p.

– Ngay sau khi s? l? qua n??c Ozone kh?ng n?n ?n hoa qu? ngay. C?c b?n n?n ?? tr?ng 5 ph?t ?? kh? Ozone c?n s?t l?i bay h?t ?i.

– C?c lo?i rau, th?t, c? v? c? sau khi s? l? qua n??c Ozone n?n r?a l?i b?ng n??c s?ch r?i ch? bi?n l?m ?? ?n. Ho?c ?? t?m 5 ph?t h?y mang ?i ch? bi?n.

– Thi?t b? ozone BK M04 c? lo?i m?i v?i 2 v?i s?c. V? th? n?n khi s? d?ng c?c b?n s? d?ng ??ng th?i 2 v?i, ch? ? kh?ng ???c l?y v?t g? ?? b?t k?n 1 ??u v? c?n 1 ??u th? v?i s?c.

– Th?ng th??ng b? ph?n t?o ra kh? Ozone c? tu?i th? trung b?nh 2 n?m n?n c?c b?n nh? sau th?i gian s? d?ng s? h?t t?o ra kh? v? l?c ?? c?c b?n mang qua ??i l? mua ?? b?o h?nh ho?c qua h?ng ?? h? thay th? b? ph?n.

– ??i v?i m?y kh? ??c rau qu? d?ng n?i Nonan KD 06 c?c b?n nh? ph?i ??ng n?p n?i khi s? d?ng thi?t b?. Kh?ng nh?ng c? n?i v?o n??c d? g?y h?ng, ??ng th?i d?ng kh?n b?ng m?m ?? lau qua. Ch?ng ta kh?ng n?n b? v?o l?ng n?i qu? nhi?u th?c ph?m tr?n n?i. N?n b? v?i dung t?ch 2/3 l?ng n?i r?i ?? n??c v?o n?i v?a ?? ng?p th?c ph?m. Do th? t?ch c?a l?ng n?i gi?i h?n n?n c?c b?n l?u ? tr?nh ?? n??c qu? ??y l?n mi?ng n?i. ??c bi?t hoa qu? v? th?c ph?m tr??c khi cho v?o n?i ph?i r?a qua n??c ?? tr?i b?t bui b?n v? ??t c?t c? d?nh trong rau c? qu?.

– ??i v?i m?y kh? ??c rau qu? Ozmagic trung b?nh th?ng b?n n?n th?o ra lau nh? nh?ng ?? gi? g?n m?y s?ch s? v? c?c kim lo?i b?m d?nh v? c?ch qu?t c?a m?y s?c.

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết : , ,
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ