Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

T? xa x?a ng?m ch?n trong n??c ?m l? ph??ng ph?p d??ng sinh c? truy?n nh?ng ?? ???c y h?c hi?n ??i ch?ng minh c? nhi?u t?c d?ng.

ngam-chan

Trong c? th? ch?n l? g?c, c? m?i li?n h? tr?c ti?p v?i l?c ph? ng? t?ng. V? th? ch?n l? n?i t?p trung c?a 60 huy?t ??o v? h?ng ngh?n d?y th?n kinh c? th?. Vi?c ng?m ch?n v?i n??c ?m gi?p th?c ??y tu?n ho?n m?u, ??ng th?i c?i thi?n th?n kinh, tr? n?o ??ng th?i gi?m ch?ng b?nh ?au ??u m?t ng?, t? ?? ph?c h?i suy nh??c c? th?, t?c d?ng th? g?n g?n c?t v? c? b?p, nh?t l? t?t cho ng??i b? b?nh x??ng kh?p.

Ch?ng ta x?t v? t?m quan tr?ng c?a ??i ch?n ch?c h?n ch?ng ta ?? bi?t n? l? tr? c?t n?ng ?? c?a c? th?, h?ng ng?y ??i ch?n gi?p ch?ng ta ?i b?t c? n?i ??u m? ch?ng ta mu?n. B?i v?y l?i x?t v? v? tr? t??ng quan tr?n c? th? ch?n l? b? ph?n xa tim nh?t n?n ???c cung c?p ?t m?u nh?t trong c? th? con ng??i. V? v?y ch?n d? b? t? b? ho?c l?nh c?ng, m?t khi ch?n b? t?ng th??ng ngh?a l? m?t b? ph?n n?o ?? tr?n c? th? c?ng ?ang b? t?n th??ng. Theo ??ng y th? ch?n l? b?n ?? thu nh? c?a c? th?, v? th? ch?n c? kh? n?ng ph?n ?nh t?nh tr?ng c? th?. B?i v?y ch?m s?c ??i ch?n l? vi?c c?n thi?t n?n th?c hi?n th??ng xuy?n. Ch?ng ta h?y ng?m ch?n v?i b?n ng?m ch?n ( b?n massage ch?n) l? c?ch ch?m s?c ??i ch?n hi?u qu? nh?t..

Ph??ng ph?p ng?m ch?n

– Th?ng th??ng ch?ng ta n?n ng?m ch?n m?t gi? sau khi ?n. S? d?ng n??c ?m 40-50 ?? C (c?m th?y ?m l? ???c) C? th? ?o b?ng nhi?t k? ho?c s? d?ng lo?i b?n ng?m ch?n c? ?o ?? v? gi? nhi?t ?? .
– C? th? cho th?m v?o n??c ng?m ch?n ch?t h??ng li?u: Tinh d?u, mu?i pha?.
– Ch?ng ta ng?m ch?n trong v?ng 10-15 ph?t kh?ng c?n ng?m qu? l?u
– C?c b?n c? th? t? d?ng tay massage n?u b?n kh?ng c? b?n ng?m massage ch?n
– Th?c hi?n lau kh? ch?n sau khi ng?m ch?n.

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết : ,
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ