Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

T? xa x?a ng?m ch?n trong n??c ?m l? ph??ng ph?p d??ng sinh c? truy?n nh?ng ?? ???c y h?c hi?n ??i ch?ng minh c? nhi?u t?c d?ng.

ngam-chan

Trong c? th? ch?n l? g?c, c? m?i li?n h? tr?c ti?p v?i l?c ph? ng? t?ng. V? th? ch?n l? n?i t?p trung c?a 60 huy?t ??o v? h?ng ngh?n d?y th?n kinh c? th?. Vi?c ng?m ch?n v?i n??c ?m gi?p th?c ??y tu?n ho?n m?u, ??ng th?i c?i thi?n th?n kinh, tr? n?o ??ng th?i gi?m ch?ng b?nh ?au ??u m?t ng?, t? ?? ph?c h?i suy nh??c c? th?, t?c d?ng th? g?n g?n c?t v? c? b?p, nh?t l? t?t cho ng??i b? b?nh x??ng kh?p.

Ch?ng ta x?t v? t?m quan tr?ng c?a ??i ch?n ch?c h?n ch?ng ta ?? bi?t n? l? tr? c?t n?ng ?? c?a c? th?, h?ng ng?y ??i ch?n gi?p ch?ng ta ?i b?t c? n?i ??u m? ch?ng ta mu?n. B?i v?y l?i x?t v? v? tr? t??ng quan tr?n c? th? ch?n l? b? ph?n xa tim nh?t n?n ???c cung c?p ?t m?u nh?t trong c? th? con ng??i. V? v?y ch?n d? b? t? b? ho?c l?nh c?ng, m?t khi ch?n b? t?ng th??ng ngh?a l? m?t b? ph?n n?o ?? tr?n c? th? c?ng ?ang b? t?n th??ng. Theo ??ng y th? ch?n l? b?n ?? thu nh? c?a c? th?, v? th? ch?n c? kh? n?ng ph?n ?nh t?nh tr?ng c? th?. B?i v?y ch?m s?c ??i ch?n l? vi?c c?n thi?t n?n th?c hi?n th??ng xuy?n. Ch?ng ta h?y ng?m ch?n v?i b?n ng?m ch?n ( b?n massage ch?n) l? c?ch ch?m s?c ??i ch?n hi?u qu? nh?t..

Ph??ng ph?p ng?m ch?n

– Th?ng th??ng ch?ng ta n?n ng?m ch?n m?t gi? sau khi ?n. S? d?ng n??c ?m 40-50 ?? C (c?m th?y ?m l? ???c) C? th? ?o b?ng nhi?t k? ho?c s? d?ng lo?i b?n ng?m ch?n c? ?o ?? v? gi? nhi?t ?? .
– C? th? cho th?m v?o n??c ng?m ch?n ch?t h??ng li?u: Tinh d?u, mu?i pha?.
– Ch?ng ta ng?m ch?n trong v?ng 10-15 ph?t kh?ng c?n ng?m qu? l?u
– C?c b?n c? th? t? d?ng tay massage n?u b?n kh?ng c? b?n ng?m massage ch?n
– Th?c hi?n lau kh? ch?n sau khi ng?m ch?n.

Tags bài viết : ,

Đánh giá

avatar
Bài viết liên quan
Chọn mua bồn ngâm chân loại nào tốt: Happy YS, FootBath, Mimi M68, C81 hay Lanaform Luxury?
Những loại bồn ngâm massage chân tốt nhất hiện nay
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ