Hotline

0943 979 989

Điện thoại

04. 85 876 888

C?ng xem nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a b?p tia h?ng ngo?i (halogen) so v?i b?p t?:

– Kh? n?ng ?un ???c tr?n nhi?u v?t li?u: th?y tinh, gang, nh?m, s?nh, n?i tr?ng men, s?, inox, n?i 2 ??y v? n?i 3 ??y… (kh?ng k?n n?i nh? b?p t?).?

1a536fbd-fea9-4e14-bec0-1beb08176306_bep-hong-ngoai-eurohome-eis-007

– C?ng d?ng c?n c? th? n??ng ???c ?? ?n cho c?c b?a ti?c ngo?i tr?i.

– V?i c?c b?p h?ng ngo?i ??m b?o th?i gian nhanh h?n b?p t?.

– C?c lo?i b?p cao c?p n?y c? ch?c n?ng n??ng r?t t?t, c? th? d?ng ?? n??ng m?c, n??ng th?t …

– Khi m? m?a ??ng n?u ??t 1 chi?c b?p h?ng ngo?i trong ph?ng ?n l?u ho?c ch? ?? s??i ?m th? r?t t?t.

– ?? b?n c?a beeos h?ng ngo?i kh? cao.

– ?i?u quan tr?ng, b?p kh?ng ph?ng ?i?n v? kh?ng t? t?nh, kh?ng b?c x?, c?ng nh? kh?ng r? g?

– V? ??p thi?t k? ??p v? g?n g?ng.

– Nh? ta th?y c?c ph?m ?i?u khi?n nh?y v? an to?n v? ?i?n tuy?t ??i.

– ??c ?i?m b?ng Halogen c? ?? b?n cao, v? th? di?n t?ch t?c d?ng nhi?t l?n

– ??c bi?t r?t d? v? sinh.

Tags bài viết : ,

Đánh giá

avatar
Bài viết liên quan
C?c l?u ? khi s? d?ng m?y kh? ??c rau qu?
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ