Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Nh? ???c bi?t tr?n th? tr??ng hi?n nay c? r?t nhi?u lo?i m?y kh? ??c rau qu? (m?y kh? ??c Ozone) kh?c nhau c?ng v?i ch?t l??ng c?ng kh?c nhau, c? nhi?u h?ng gi?, h?ng k?m ch?t l??ng v? h?ng nh?i. Ng??i ti?u d?ng r?t kh? ph?n bi?t th?t gi? th? n?o l? ch?nh x?c. ??i di?n cho nhi?u nh? b?n l? v? b?n bu?n m?y kh? ??c rau qu? C?ng ty CP Doca xin t? v?n v? gi?i thi?u v?i ng??i ti?u d?ng ?? gi?p h? t?m ???c s?n ph?m ch?nh h?ng v? gi? c? ph?i ch?ng.

Bao b? l? ?i?u ??u ti?n c?n ch? ?. Ta th?y bao b? bao gi? c?ng c? in h?nh v? logo c?a Vi?n V?t L? ? ?H B?ch Khoa H? N?i. C?c b?n xem ??ng nh? tr?n h?nh ?nh minh h?a.

logo-ozone-vien-vat-ly-bach-khoa

Ch? ? ti?p theo h?nh ?nh s?n ph?m b?n trong. Ta c? th? th?y d??i l? h?nh ?nh m?y kh? ??c rau qu? BK Ozone M04 lo?i 2 v?i. V? th? bao gi? lo?i 2 v?i d?y c?m ?i?n m?y ?en. Ta c? th? th?y b?n h?ng c? hai v?i ?? tho?t ra kh? Ozone. B?n trong bao g?m c? 3 v?i s?c ?? d? ph?ng. Khi ch?ng ta s? d?ng ??ng th?i 2 v?i kh?ng ???c d?ng gi?y ho?c v?t g? b?t k?n 1 ??u tho?t ra kh? Ozone. V? th? c?c b?n n?n c?m c? hai v?i v? s?c v?o 1 ch?u ho?c c? hai ch?u.

May-khu-doc-khu-khuan-da-nang-cao-cap-BKOZONE-M04

Khi m? h?p b?n trong h?p c? 1 cataloge v? 1 phi?u b?o h?nh ch?nh h?ng c?a nh? cung c?p, c? d?u ?? ki?m ch?ng s?n ph?m. Cataloge ghi c?ch s? d?ng v? c?ng d?ng c?a m?y kh? ??c rau qu?(m?y kh? ??c Ozon), ta c? th? th?y phi?u b?o h?nh ch?nh h?ng bao gi? c?ng ghi ??a ch? c? th? c?a vi?n v?t l? c? d?u ??, logo.

C?ng ty Doca b?o h?nh theo h?ng v? trong th?i gian b?o h?nh n?u b?t c? s? c? k? thu?t trong m?y do l?i nh? s?n xu?t kh?ch h?ng g?i l?i s?n ph?m Doca s? gi?p kh?ch h?ng b?o h?nh nhanh ch?ng v? t?n t?nh chu ??o. H?t h?n b?o h?nh, n?u nh? s?n ph?m c? l?i g? qu? kh?ch g?i h?ng t?i c?ng ty Doca. Ch?ng t?i s? nh?n b?o h?nh v? gi?p kh?ch h?ng b?o h?nh v? chi ph? b?o h?nh nh? th? n?o Doca s? th?ng b?o tr??c cho kh?ch h?ng.

V? th?ng s? k? thu?t

– ?i?n ?p 220V/50Hz

– C?ng su?t :18W

– L??ng Ozone ra 500mg/h

– K?ch th??c : 230 x 140 x 60mm

– Tr?ng l??ng 1,2kg

H??ng d?n c?ch s? d?ng:

– Khi ch?ng ta d?ng kh? tr?ng trong n??c v?i hoa qu?: Cho qu? s?c nh?p sau trong n??c. Khi ?? th?i gian s?c ph? thu?c v?o ch?t l??ng n??c ??u v?o v? th?ng th??ng l? kho?ng 10 ??n 20 ph?t cho 10 l?t n??c

– C? th? d?ng kh? m?i v? di?t khu?n trong kh?ng kh? ph?ng ?m m?c: ?? m?y ch?y ? ch? ?? ?Auto?, c? ch? n??c s? ho?t ??ng theo chu tr?nh tu?n ho?n nh? sau: Ch?y 5 ph?t. Ch?ng ta cho qu? s?c ??n khu v?c c?n s? l? v? ?? m?y t? ??ng ??n khi h?t m?i kh? ch?u

– Ta d?ng ?? kh? ??c tr?n rau qu?, th?c ph?m

– C?c lo?i rau qu? d?ng ?? ch? bi?n: th?ng th??ng th?i gian 10 ph?t/ 1kg

– C?c lo?i th?t c?: s? c? th?i gian s?c 15 ph?t / 1kg

– ??i v?i rau qu? ?n s?ng th? th?i gian s?c 20 ph?t/ 1kg

– C?c lo?i ?? chai l? v? b?nh s?a s? sinh: Ch?ng ta ng?m v?o ch?u n??c c? suc Ozone trong v?ng 5 t?i 10 ph?t

– ??i v?i th?c ?n ??ng l?nh: Th?i gian ng?m kh? th?c ?n ??ng l?nh v?o n??c v? s?c kh? Ozone b?ng m?y kh? ??c trong v?ng 10 ph?t/1kg

– D?ng ?? r?a s?ch s? b? m?t bv?t th??ng

– Ngo?i ra c?n c? th? ch?m s?c, t?i t?o v? l?m ??p da

– D?ng ?? kh? m?i h?i trong mi?ng: ch?ng ta s?c mi?ng b?ng n??c s?c ozone trong v?ng 5 ph?t, nh?ng ch? ? kh?ng nu?t v?o b?ng.

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết :
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ