Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

S?n ph?m m?y kh? ??c rau qu? (Ozone) BK M04 c?a Vi?n v?t l? ?H B?ch Khoa H? N?i v?i m?y kh? ??c rau qu? Nonan KD 06, M?y kh? ??c Ozmagic c?a Nh?t? Tr?n th?c t? ngu?n th?c ph?m ?ang b? ? nhi?m tr?m tr?ng, t? ?? ?nh h??ng t?i s?c kh?e ng??i ti?u d?ng v? m?y kh? ??c rau qu? ra ??i nh? 1 gi?i ph?p h?u ?ch v? ti?n l?i. Thi?t b? ?? tr? th?nh tr? th? ??c l?c c?a nhi?u gia ??nh v?i l?i ?ch cao c? b?o v? s?c kh?e c?ng ??ng. Hi?n nay r?t nhi?u ng??i ti?u d?ng c?n lo l?ng b?n kho?n v? t?c d?ng c?a m?y v? l?u ? khi s? d?ng m?y.

rau-qua-o3elo

Ta th?y ri?ng v?i m?y kh? ??c rau qu? Ozone Bk m04 l? d?ng s?n ph?m n?i ??a c? ch?t l??ng v? ???c ki?m nghi?m nghi?m ng?t c? v? m?t c?ng ngh? l?n m?t b?o v? s?c kh?e c?ng ??ng ng??i Vi?t. L?i khuy?n t? c?c chuy?n gia ch?m s?c kh?ch h?ng v? t? v?n v? s?n ph?m m?y kh? ??c ozone c?a C?ng ty Doca ??i di?n cho h?ng ngh?n nh? ph?n ph?i l? m?y kh? ??c tr?n to?n qu?c ??a ra nh?ng l?u ? v? khuy?n c?o khi s? d?ng m?y kh? ??c rau qu?.

?? c? nh?ng b??c ??u s? d?ng an to?n v? ti?n l?i ng??i ti?u d?ng c?n n?m b?t 1 ?t ki?n th?c c? b?n sau ??y c?n bi?t: M?y kh? ??c ozone d?a tr?n nguy?n l? ho?t ??ng Oxi h?a cao c?a kh? Ozone. ??y l? lo?i kh? n?y c? t?nh oxi h?a m?nh khi v?o trong n??c, v? th? n? h?a tan v? s?m nh?p v?o th?c ph?m, c?c lo?i rau c? qu? ?? oxi h?a nh?ng vi khu?n c? h?i cho s?c kh?e v? nh?ng ch?t b?o qu?n th?c ph?m, c?ng c?c ch?t t?ng tr??ng trong th?t c? v? m?t s? kim lo?i, c?ng nh? m?i ?i tanh kh?c. Hi?n nay v?i c?ng ngh? Ozone ???c th? gi?i c?ng nh?n v? s? d?ng nhi?u trong s? l? n??c th?i c?ng nghi?p v? s? l? n??c s?ch tr?n to?n c?u.

Sau ??y l? nh?ng l?u ? khi s? d?ng:

– Ch? ? kh?ng h?t tr?c ti?p kh? Ozone tho?t ra v?o m?i v? mi?ng. B?i v? kh? n?y tr?c ti?p ?i v?o trong ph?i s? ?nh h??ng t?i ???ng h? h?p.

– Khi s? l? qua n??c Ozone kh?ng n?n ?n hoa qu? ngay. C?c b?n n?n ?? tr?ng 5 ph?t ?? kh? Ozone c?n s?t l?i bay h?t ?i.

– C?c lo?i th?t, c?, rau, c? sau khi s? l? qua n??c Ozone n?n r?a l?i b?ng n??c s?ch r?i ch? bi?n ?un n?u. Ho?c ?? t?m 5 ph?t h?y mang ?i ch? bi?n.

– Thi?t b? ozone BK M04 c? lo?i m?i v?i 2 v?i s?c. Ch?ng ta n?n khi s? d?ng c?c b?n s? d?ng ??ng th?i 2 v?i, kh?ng ???c l?y v?t g? ?? b?t k?n 1 ??u v? c?n 1 ??u th? v?i s?c.

– ??i v?i b? ph?n t?o ra kh? Ozone c? tu?i th? trung b?nh 2 n?m n?n c?c b?n nh? sau th?i gian s? d?ng s? h?t t?o ra kh?, v? v?y c?c b?n mang qua ??i l? mua ?? b?o h?nh ho?c qua h?ng ?? h? thay th? b? ph?n.

– C?n ??i v?i m?y kh? ??c rau qu? d?ng n?i Nonan KD 06 c?c b?n nh? ph?i ??ng n?p n?i khi s? d?ng kh? ??c rau qu?. Kh?ng nh?ng c? n?i v?o n??c d? g?y h?ng, d?ng kh?n b?ng m?m ?? lau qua. Ch? ? kh?ng n?n b? v?o l?ng n?i qu? nhi?u th?c ph?m kh?c nhau. N?n b? v?i dung t?ch 2/3 l?ng n?i r?i ?? n??c v?o n?i. V? th?ng th??ng th? t?ch c?a l?ng n?i gi?i h?n n?n c?c b?n l?u ? tr?nh ?? n??c qu? ??y s?t mi?ng b?nh. ??c bi?t hoa qu? tr??c, c?ng c?c th?c ph?m tr??c khi cho v?o n?i ph?i r?a qua n??c ?? tr?i b?t bui b?n v? ??t c?t c? d?nh trong rau c? qu?.

– C?c lo?i m?y kh? ??c rau qu? ??u c? tu?i th? c?a b? ph?n t?o Ozone trung b?nh 2 n?m, v? v?y sau khi d?ng 1 th?i gian m? kh?ng c?n m?i Ozone tho?t ra c?c b?n mang qua ??i l? ?? mua ?? h? gi?p b?n thay th? ho?c t?i tr?c ti?p trung t?m b?o h?nh c?a lo?i m?y kh? ??c ?? ?? ???c t? v?n v? thay th?.

– Thi?t b? kh? ??c rau qu? Ozmagic trung b?nh th?ng b?n n?n th?o ra lau nh? nh?ng ?? gi? g?n m?y s?ch s? v? c?c kim lo?i b?m d?nh v? c?ch qu?t c?a m?y s?c.

Tags bài viết : , ,

Đánh giá

avatar
Bài viết liên quan
Chọn mua bồn ngâm chân loại nào tốt: Happy YS, FootBath, Mimi M68, C81 hay Lanaform Luxury?
Những loại bồn ngâm massage chân tốt nhất hiện nay
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ