Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Tr?n th? tr??ng hi?n nay c? nhi?u d?ng m?y kh? ??c rau c? qu? nh?: KD , Kangaroo, Nonal, Oz?tuy nhi?n kh?ng ph?i ng??i ti?u d?ng n?o c?ng bi?t c?ch ch?n l?a cho gia ??nh m?nh d?ng m?y ph? h?p, c?ng nh? c?ch s? d?ng m?y sao cho hi?u qu? v? ???c b?n l?u hi?u qu?. ??c bi?t hi?n nay th? tr??ng n?i tr?i l?n s?n ph?m m?y kh? ??c rau qu? Ozmagic AW 1000T v?i thi?t k? theo c?ng ngh? Nh?t hi?n ??i b?c nh?t, ??c bi?t ki?u d?ng nh? g?n v? b?t tr?c ti?p v?o v?i n??c sinh ho?t ti?n l?i s? d?ng. M?y l?i kh?ng d?ng ?i?n, c?ng ngh? ?ng d?ng ch?y b?ng ?p su?t n??c kh?ng lo m?t ?i?n ?nh h??ng t?i vi?c s? d?ng m?y.

th

??c ?i?m c?ng d?ng c?a m?y kh? ??c Ozmagic:

– Kh? n?ng x? l? n??c sinh ho?t: ? ??y thi?ch h??p trong vi??c loa?i bo? ca?c ch??t ???c ha?i trong n???c nh? ca?c tha?nh ph??n kim loa?i n??ng, ??c t? asen lo?i b? m?i Clo co? trong n??c ma?y sinh ho?t, loa?i bo? vi khu?n coliform, c?ng nh? Crytosporidium v? Giardia Lamblia. Nh?t l? tha?nh ph??n Trihalomethanes (THMs) – ??y l? m?t ch?t ??c h?i c? th? sinh ra trong qu? tr?nh x? l? n??c m?y sinh ho?t, ??? n???c tr?? l?n an to?n va? ngon h?n

– Thi?t b? Kh? ??c rau qu? , t?m, th?t, c?: kh? c?c ch?t t?ng tr??ng trong th?c ph?m, c?c ch?t b?o qu?n ??c h?i. Kh? ???c c?c ch?t thu?c tr? s?u, c?ng nh? n?m m?c, vi khu?n c? h?i cho s?c kh? trong c?c lo?i hoa qu? v? th?t c? t??i s?ng.

– Th?ng th??ng v?i n?ng ?? Ozone trong n??c l? kho?ng 0,1-0,3 ppm v?i m?t ?p l?c c?a 1,3 ??n 4,5 bar. ? t?i m?c n?ng ?? hi?u qu? ti?u di?t vi khu?n coliform trong n??c v? ozone trong ?? v?n t?n t?i t?m th?i trong n??c c? th? ???c s? d?ng nh? m?t ch?t kh? tr?ng r?a ?? r?a tay v? rau qu?.

– L?c n?y n??c x? l? qua m?y c? th? s? d?ng tr?c ti?p ?? u?ng, ch? ? ph?i ?? ?t nh?t 15 ph?t sau khi n??c qua m?y kh? ??c Ozmagic.

– M?y kh? ??c Ozmagic c?n th?c ??y s? trao ??i ch?t, s?t khu?n, ch?ng vi?m, ph?ng ch?ng m?n tr?ng c? v? ng?a da, lo?i b? vi khu?n v? b?i b?n trong l? ch?n l?ng c? th?. Kh? b? th??ng ngo?i ra c?n s?t khu?n th? b?n c? th? d?ng n??c qua m?y kh? ??c ozmagic ?? r?a v? lau kh? v?t th??ng.

– M?y kh? ??c rau qu? Ozone c? th? kh? ???c 99% d? l??ng thu?c tr? s?u, c?ng nh? vi khu?n ( theo k?t qu? th? nghi?m c?a vi?n ki?m nghi?m VSATTP th? sau 5 ph?t s? kh? ???c 50%, sau 10 ph?t kh? ???c 90%,sau 15 ph?t kh? ???c 99% vi tr?ng )

H??ng d?n s? d?ng m?y kh? ??c rau qu? (m?y kh? ??c Ozon)Ozmagic nh? sau:

– Nh? ta th?y m?y kh? ??c n?y r?t nh? g?n, ??ng th?i d? s? d?ng l?i kh?ng ph?i c?m ?i?n tr?c ti?p. ? ??y d?ng ?i?n ???c t?o ra do ?p l?c n??c ch?y t?c ??ng v?o tubin trong m?y l?m quay v? t?o ra d?ng ?i?n nh? 3V. V? th? b?n c? th? l?p ??t m?y kh? ??c Ozmagic tr?c ti?p v?o b?t c? n?i ??u c? v?i n??c

– Ch? ? trong qu? tr?nh s? d?ng thi?t b?, h?ng th?ng b?n th?o m?y kh?i v?i n??c d?ng kh?n m?m lau qua ph?n ?ng ti?p x?c v?i v?i n??c v? m?t s? ph?n ?ng c? th? th?u l?p ra ???c, v? th? c?c b?n lau ch?i nh? nh?ng v? tr?nh vi?c th?o r?i ? m? t? ra b?i v? s? ?nh h??ng t?i c?nh qu?t tubin t?o ra ?i?n, l?m h?ng tubin ??ng ngh?a v?i vi?c b?n ?ang t? tay ph? h?ng b? ph?n t?o ra kh? ozone ?? nha.

– Thi?t b? c? th? s? d?ng ? v?i n??c m?y ho?c n??c gi?ng khoan nh?ng ch?ng t?i khuy?n c?o c?c b?n kh?ng d?ng v?i n??c gi?ng khoan tr?c ti?p t? l?ng ??t l?n. Nguy?n nh?n v? trong n??c gi?ng khoan tr?c ti?p t? l?ng ??t l?n c? ch?a r?t nhi?u c?c kim lo?i ??c bi?t l? s?t v? magie. L?c n?y c?c ion S?t r?t nhi?u b?m ch?t v?o b? ph?n c?ch qu?t c?a m?y v? nhanh ch?ng h?ng tubin v? h?ng b? ph?n t?o Ozon.

– Ch?ng ta kh?ng n?n th?u l?p di chuy?n v? tr? qu? nhi?u, ??n gi?n v? khi th?o l?p nhi?u l?n nh? v?y s? g?y tr?n gen c?c v?n trong ?ng ti?p x?c v?i v?i n??c c?c b?n nh? !

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết : ,
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ