Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Thi?t b? kh?ng ch? t?i ?u v?i cao tu?i, chi?c m?y massage ch?n c?n th?ch h?p v?i t?t c? m?i ng??i v?i m?i l?a tu?i, k? c? nh?ng nh?n vi?n c?ng s? b?n r?n nh?t – ??n gi?n v? b?n c? th? ch?m s?c ??i ch?n ngay t?i v?n ph?ng l?m vi?c c?a m?nh hi?u qu? nhanh tr?ng. V?y n?n ??ng b? l? c? h?i ?? c? m?t c? th? kh?e m?nh v? tinh th?n tho?i m?i c? ng?y v?i m?y massage ch?n.

may-massage-chan-cho-nguoi-gia

C?u h?i t?i sao c?n s?m m?y massage ch?n cho ng??i cao tu?i?

Con ng??i khi ? ?? tu?i t? tu?n tr? ?i, l?c n?y c? v? x??ng c?a con ng??i d?n ?i v?o giai ?o?n tho?i h?a tr?m tr?ng v? b?t ??u c? d?u hi?u suy tho?i c? th?. M?t s? b?nh nh?n m?c b?nh kh?p v? b?t ??u c? d?u hi?u tr? n?n tr?m tr?ng h?n tr??c, c?n tr? ??n sinh ho?t v? ?i l?i. V? th? nh?ng ng??i c? tu?i n?n ch?m s?c ch?n v?i m?y massage ch?n t?i nh?.

Theo t?i li?u m?t nghi?n c?u ???c c?ng b? t? tr??ng ??i h?c Harvard c?a M? cho th?y: sau khi ch?ng ta ??t ?? tu?i 35 tr? l?n, c? ??n ?ng v? ph? n? s? c? nh?ng d?u hi?u l?o h?a r? r?t v? xu?ng c?p tr?ng th?y c?a c?c h? th?ng c? v? x??ng, h? b?i ti?t, c?ng nh? ti?u h?a. V? th? s? xu?ng c?p n?y th? hi?n r? r?t h?n ? nh?ng ng??i l?m c?ng vi?c v?n ph?ng v? ?t v?n ??ng ch?n tay. ??i v?i nh?ng ng??i th??ng xuy?n v?n ??ng th? thao, ?? tu?i l?o h?a n?y th??ng ??n ch?m h?n ? th??ng l? trong kho?ng ?? tu?i t? 40 – 45.

Nh?n th?y v?n ?? ??, l?i khuy?n c?a c?c chuy?n gia l? b?n h?y ch?m ch? r?n luy?n s?c kh?e m?i ng?y ?? t?ng c??ng s?c kh?e c?a b?n, n?ng cao ?? kh?ng v? gi?m thi?u nguy c? m?c b?nh khi b??c v?o ?? tu?i trung ni?n.

T?i c?c nghi?n c?u c?ng ch? ra nh?ng ng??i th??ng ch?m s?c c? th? v?i nh?ng d?ng c? b? tr? nh? m?y ng?m ch?n, hay c?c massage c? th?… th? c?c hi?n t??ng l?o h?a c?ng ??n ch?m h?n so v?i ng??i l??i v?n ??ng v? kh?ng ch?m s?c c? th? m?i ng?y.

Hi?n t??ng tho?i h?a kh?p l? hi?n t??ng th??ng g?p ? ph?n l?n ng??i tr?n 40 tu?i, v? c? th? th?y c?c b?c s? v?t l? tr? li?u th??ng c? l?i khuy?n: M?y massage ch?n l? gi?i ph?p l? t??ng nh?t ?? ??y l?i tho?i h?a, th?m ch? ph?ng ng?a c?n b?nh n?y ho?n to?n ??n su?t cu?c ??i.

??i v?i nh?ng ng??i c? th?i quen s? d?ng b?n ng?m ch?n kh?ng ch? c? c? th? kh?e m?nh, ??ng th?i tinh th?n tho?i m?i, gi?m h?n stress m? c?n t?c d?ng ngay ??i v?i nh?ng c?n ?au kh?p kh?ng c?n t?n t?i. K? c? tr??ng h?p b?n ?ang ?au kh?p ??n m?c co r?t ch?n, ??i v?i ph??ng ph?p massage c?ng c? th? x? l? ???c hi?n t??ng n?y ch? sau 10 – 20 ph?t.

Thi?t k? c?a m?y massage ch?n v?i nh?ng b??c s?ng ph? h?p, t?c ??ng c?c mi?ng ??m gi?p t?c ??ng tr?c ti?p l?n nh?ng huy?t ??o ch?nh ? ch?n, t? ?? gi?p cho ??i ch?n ???c ch?m s?c gi?ng nh? massage tr?c ti?p b?ng tay m? kh?ng g?y ?au nh?c hay kh? ch?u. ??i v?i ph??ng ph?p n?y kh?ng s? d?ng ??n s?c ng??i n?n r?t ph? h?p v?i nh?ng ng??i gi? y?u tay ch?n v? nh?ng ng??i kh?ng c? nhi?u th?i gian r?nh r?i.

Thi?t b? kh?ng ch? t?i ?u v?i ng??i gi? m? chi?c m?y massage ch?n c?n th?ch h?p v?i t?t c? m?i ng??i, bao g?m c? nh?ng nh?n vi?n c?ng s? b?n r?n nh?t – ??n gi?n v? b?n c? th? ch?m s?c ??i ch?n ngay t?i v?n ph?ng l?m vi?c c?a m?nh hi?u qu?. V?y n?n ??ng b? l? c? h?i ?? c? m?t c? th? kh?e m?nh v? tinh th?n tho?i m?i c? ng?y v?i m?y massage ch?n.

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết : , ,
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ