Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

M?a h? n?ng n?c ?? t?i th?t r?i, th?ng th??ng c?c m?n ?n m?a h? m?t v? ngon v? b? d??ng hay nh?ng th?c u?ng ng?t m?t ???c r?t nhi?u ng??i ?a chu?ng trong h?. Xong m?a h? c?ng l? m?a m? t?nh tr?ng ng? ??c th?c ph?m leo thang c? v? s? v? v? s? ng??i b?.

Nh? c?c b?n bi?t m?i ??y nhi?u trang b?o v? k?nh truy?n th?ng ??a tin v? ng? ng? ??c b?nh m? ? trong Nam v?i h?n 30 ng??i ph?i nh?p vi?n sau khi ?n b?nh m? t?i 1 x??ng l?m b?nh m?.

ngo doc thuc pham

?? ch?ng ta ph?ng ch?ng c?n nguy?n c?a th?c tr?ng n?y ch?ng ta c? th? tham kh?o m?t s? nguy?n nh?n ph? bi?n nh? sau m? r?t nhi?u ng??i trong ch?ng ta m?c ph?i ngay c? khi trong phong c?ch sinh ho?t ??i th??ng v? trong ch? bi?n m?n ?n h?ng ng?y c?ng l? nguy?n nh?n g?y ra ng? ??c th?c ph?m.

Sau ??y l? m?t s? nguy?n nh?n g?y ng? ??c th?c ph?m

Nguy?n nh?n 1: X? l? th?c ph?m ho?c n?u n??ng m?n ?n kh?ng ??ng c?ch.

Nguy?n nh?n 2: Th?c ?n ?? ngo?i kh?ng kh? n?ng qu? l?u. ??c bi?t khi ch?ng ta ?i ?n qu?n x? hay c?m b?i ch?ng ta r?t kh? ki?m so?t v?n n?n n?y v? kh?ng bi?t ???c th?c ?n ?? ?? bao l?u c? ???c an to?n v? sinh hay kh?ng. C?n trong gia ??nh th?c ?n ph?i ???c b?c v? c?t trong t? l?nh v? ph?i h?m l?i khi ?n cho n?ng v? ch?t vi khu?n.

Nguy?n nh?n 3: ?n u?ng ngo?i ???ng v? v?a h?, nh?t l? ? nh?ng h?ng qu?n m?t v? sinh th?c ph?m. R?t ??ng ng??i VN c? th?i quen ?n u?ng ???ng ph? v? v?a h?, b?n c? th? th?y c?nh t??ng n?y kh?ng h? hi?m ? c?c con ph? H? N?i t? bu?i s?ng cho t?i t?i ch?ng ta ??u th?y nh? v?y. Nh?t l? m?a h? c? nhi?u m?n ?n ???ng ph? r?t ph? bi?n, ?? l? c?c m?n ch?, ?c v? n??c m?t?

Nguy?n nh?n 4: Th??ng xuy?n ?m ?p hay ?u y?m c?c con v?t nu?i khi?n tr? em d? b? d?nh l?ng c?a nh?ng con v?t n?y v? l?i d?nh v?o th?c ?n v? ??a v?o mi?ng. V? th? ??i v?i tr? nh? l? ?i?u m? c?c m?, c?c b? c?ng nh? ng??i l?n h?t s?c l?u ? khi cho tr? nh? ch?i v?i th? c?ng, c?ng c?c ch?i v?i ?? ch?i n?n khi ?n ph?i r?a tay s?ch s?.

Nguy?n nh?n 5: Th?c ?n kh?ng ???c n?u ch?n k? ?? ?ti?u di?t? c?c vi khu?n, v? th? thay v?o ??, c?c lo?i vi khu?n c? c? h?i nh?n l?n v? ph? h?y th?c ?n c?a b?n. C?c m?n g?i v? ?n s?ng, t?i l? nh?ng m?n m? c?c c?nh m?y r?u th?ch ?n nh?t. N?n h?n ch? khi ch?ng kh?ng ??m b?o v? sinh an to?n th?c ph?m.

Nguy?n nh?n 6: Hoa qu? v? rau xanh ch?a ???c r?a s?ch ??ng c?ch v? khoa h?c. Ph?n l?n rau v? qu? ngo?i th? tr??ng hi?n nay ??u ch?a l??ng thu?c tr? s?u, thu?c b?o v? th?c v?t r?t l?n m? ch?ng ta kh?ng h? bi?t ?? l? nh?ng lo?i rau tr?i m?a.

Nh?n bi?t c?c tri?u ch?ng c?a ng? ??c th?c ph?m:

Th?ng th??ng nh?ng ng??i b? ng? ??c th?c ph?m th??ng b? ?au b?ng, n?n m?a v? s?t nh? r?i d?n chuy?n sang s?t cao, t?nh tr?ng m?t n??c v? m?t s? tr??ng h?p b? ti?u ch?y.

Ph??ng ph?p ph?ng ng?a ng? ??c th?c ph?m nh? th? n?o ?

Ch?ng ta th?y m?t trong nh?ng gi?i ph?p m? r?t nhi?u ng??i ti?u d?ng VN l?a ch?n l? d?ng s?n ph?m m?y kh? ??c rau qu? , hay c?n g?i v?i c?i t?n kh?c l? m?y ozone hay m?y kh? ??c th?c ph?m ?? lo?i b? ch?t ??c kh?i rau qu? v? th?c ph?m t??i s?ng l? nguy?n nh?n ch?nh trong g?y ng? ??c th?c ph?m.

1. Ch?ng ta n?n l?a ch?n th?c ph?m t??i s?ng v?i ngu?n g?c xu?t s? r? r?ng t??i s?ch, ho?c ng??i quen bi?t r? v? ngu?n g?c c?a ch?ng t? ??u, ch? ? ch?n nh?ng con c?n s?ng, v? c?n kh? n?ng c? ??ng, v? n?u ch?ng ta ch?n lo?i l?m s?n ph?i ch?n ? c? s? c? uy t?n. V? th? ??i v?i rau qu? c?n ch?n h?ng ??ng m?a v? s? gi?m thi?u ch?t ??c h?i r?t nhi?u, v? ch?ng ta ch?n lo?i trong n??c tr?nh tham r? ch?n h?ng Trung Qu?c.

2. Khi n?u ?n kh?u ch? bi?n r?t quan tr?ng. V? th? rau qu? ph?i ???c r?a s?ch v?i m?y kh? ??c rau qu? tr??c khi ch? bi?n ho?c ??n gi?n ?n s?ng. Ho?c m?t s? b? n?i ch? ch?n ng?m v?i n??c mu?i, ch?ng ta th?y n??c vo g?o xong nh?ng c?ch n?y ch? h?n ch? 1 ph?n ch?t ??c h?i th?i. V? th? ??i v?i qu? c? v? ch?ng ta ph?i g?t v? k? tr??c khi ?n.

3. Ch? ? ch?ng ta lu?n lu?n r?a s?ch tay th?t k? tr??c khi ch? bi?n th?c ph?m, sau khi ?i v? sinh v? sau khi vu?t ve v? ch?m v?o th? v?t.

thuc pham trong tu lanh

4. N?n c? th?i quen ?n ch?n, u?ng s?i h?n ch? ?n ?? s?ng nh? g?i, salad v? t?i, ti?t canh?b?i ch?ng c? r?t nhi?u vi khu?n m? ch?ng ta kh?ng th? ki?m so?t h?t ??ng th?i g?y h?i cho c? th?. Ch?nh v? v?y ph?i ch? bi?n k? tr??c khi ?n. ??i v?i c?c lo?i th?c ?n ?? t? ng?y n?y qua ng?y n? ch?ng ph?i ???c b?o qu?n trong t? l?nh k? c?ng, ph?i h?m n?ng tr??c khi s? d?ng tr?nh vi khu?n ?? x?m nh?p l?u v? l?m t? trong ??, t? ?? l?m bi?n ??i ch?t trong th?c ?n c?a ch?ng ta.

5. Ch? ? m?t s? lo?i th?c ph?m ch?ng ta h?n ch? b?o qu?n qu? l?u s? bi?n ??i ch?t v? l? m?m m?ng g?y ng? ??c th?c ph?m nh?: Khoai t?y, ??u ph?ng, khoai m?? ??i v?i c?c lo?i th?t c?, th?t ??ng v?t ch?ng ta ?? l?u ph?i ??a l?n t? ??ng trong t? l?nh v? tr??c khi bao qu? ph?i ???c r?a s?ch m?y kh? ??c ozone v? ?? r?o n??c, ch?ng ta b?c t?i b?ng ho?c cho v?o h?p chuy?n d?ng v? cho l?n t? ??. Nh?ng ch?ng ta kh?ng n?n ?? qu? 72h s? l?m th?t m?t ?i ?? ngon.

6. C?c b?n ch? ? Tuy?t ??i kh?ng s? d?ng th?c ph?m qu? h?n s? d?ng, c? m?i v? l? b?t th??ng, ho?c b? ?i thiu, n?i n?m m?c….

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết : , ,
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ