Hotline

0943 979 989

Điện thoại

04. 85 876 888

M?a h? n?ng n?c ?? t?i th?t r?i, th?ng th??ng c?c m?n ?n m?a h? m?t v? ngon v? b? d??ng hay nh?ng th?c u?ng ng?t m?t ???c r?t nhi?u ng??i ?a chu?ng trong h?. Xong m?a h? c?ng l? m?a m? t?nh tr?ng ng? ??c th?c ph?m leo thang c? v? s? v? v? s? ng??i b?.

Nh? c?c b?n bi?t m?i ??y nhi?u trang b?o v? k?nh truy?n th?ng ??a tin v? ng? ng? ??c b?nh m? ? trong Nam v?i h?n 30 ng??i ph?i nh?p vi?n sau khi ?n b?nh m? t?i 1 x??ng l?m b?nh m?.

ngo doc thuc pham

?? ch?ng ta ph?ng ch?ng c?n nguy?n c?a th?c tr?ng n?y ch?ng ta c? th? tham kh?o m?t s? nguy?n nh?n ph? bi?n nh? sau m? r?t nhi?u ng??i trong ch?ng ta m?c ph?i ngay c? khi trong phong c?ch sinh ho?t ??i th??ng v? trong ch? bi?n m?n ?n h?ng ng?y c?ng l? nguy?n nh?n g?y ra ng? ??c th?c ph?m.

Sau ??y l? m?t s? nguy?n nh?n g?y ng? ??c th?c ph?m

Nguy?n nh?n 1: X? l? th?c ph?m ho?c n?u n??ng m?n ?n kh?ng ??ng c?ch.

Nguy?n nh?n 2: Th?c ?n ?? ngo?i kh?ng kh? n?ng qu? l?u. ??c bi?t khi ch?ng ta ?i ?n qu?n x? hay c?m b?i ch?ng ta r?t kh? ki?m so?t v?n n?n n?y v? kh?ng bi?t ???c th?c ?n ?? ?? bao l?u c? ???c an to?n v? sinh hay kh?ng. C?n trong gia ??nh th?c ?n ph?i ???c b?c v? c?t trong t? l?nh v? ph?i h?m l?i khi ?n cho n?ng v? ch?t vi khu?n.

Nguy?n nh?n 3: ?n u?ng ngo?i ???ng v? v?a h?, nh?t l? ? nh?ng h?ng qu?n m?t v? sinh th?c ph?m. R?t ??ng ng??i VN c? th?i quen ?n u?ng ???ng ph? v? v?a h?, b?n c? th? th?y c?nh t??ng n?y kh?ng h? hi?m ? c?c con ph? H? N?i t? bu?i s?ng cho t?i t?i ch?ng ta ??u th?y nh? v?y. Nh?t l? m?a h? c? nhi?u m?n ?n ???ng ph? r?t ph? bi?n, ?? l? c?c m?n ch?, ?c v? n??c m?t?

Nguy?n nh?n 4: Th??ng xuy?n ?m ?p hay ?u y?m c?c con v?t nu?i khi?n tr? em d? b? d?nh l?ng c?a nh?ng con v?t n?y v? l?i d?nh v?o th?c ?n v? ??a v?o mi?ng. V? th? ??i v?i tr? nh? l? ?i?u m? c?c m?, c?c b? c?ng nh? ng??i l?n h?t s?c l?u ? khi cho tr? nh? ch?i v?i th? c?ng, c?ng c?c ch?i v?i ?? ch?i n?n khi ?n ph?i r?a tay s?ch s?.

Nguy?n nh?n 5: Th?c ?n kh?ng ???c n?u ch?n k? ?? ?ti?u di?t? c?c vi khu?n, v? th? thay v?o ??, c?c lo?i vi khu?n c? c? h?i nh?n l?n v? ph? h?y th?c ?n c?a b?n. C?c m?n g?i v? ?n s?ng, t?i l? nh?ng m?n m? c?c c?nh m?y r?u th?ch ?n nh?t. N?n h?n ch? khi ch?ng kh?ng ??m b?o v? sinh an to?n th?c ph?m.

Nguy?n nh?n 6: Hoa qu? v? rau xanh ch?a ???c r?a s?ch ??ng c?ch v? khoa h?c. Ph?n l?n rau v? qu? ngo?i th? tr??ng hi?n nay ??u ch?a l??ng thu?c tr? s?u, thu?c b?o v? th?c v?t r?t l?n m? ch?ng ta kh?ng h? bi?t ?? l? nh?ng lo?i rau tr?i m?a.

Nh?n bi?t c?c tri?u ch?ng c?a ng? ??c th?c ph?m:

Th?ng th??ng nh?ng ng??i b? ng? ??c th?c ph?m th??ng b? ?au b?ng, n?n m?a v? s?t nh? r?i d?n chuy?n sang s?t cao, t?nh tr?ng m?t n??c v? m?t s? tr??ng h?p b? ti?u ch?y.

Ph??ng ph?p ph?ng ng?a ng? ??c th?c ph?m nh? th? n?o ?

Ch?ng ta th?y m?t trong nh?ng gi?i ph?p m? r?t nhi?u ng??i ti?u d?ng VN l?a ch?n l? d?ng s?n ph?m m?y kh? ??c rau qu? , hay c?n g?i v?i c?i t?n kh?c l? m?y ozone hay m?y kh? ??c th?c ph?m ?? lo?i b? ch?t ??c kh?i rau qu? v? th?c ph?m t??i s?ng l? nguy?n nh?n ch?nh trong g?y ng? ??c th?c ph?m.

1. Ch?ng ta n?n l?a ch?n th?c ph?m t??i s?ng v?i ngu?n g?c xu?t s? r? r?ng t??i s?ch, ho?c ng??i quen bi?t r? v? ngu?n g?c c?a ch?ng t? ??u, ch? ? ch?n nh?ng con c?n s?ng, v? c?n kh? n?ng c? ??ng, v? n?u ch?ng ta ch?n lo?i l?m s?n ph?i ch?n ? c? s? c? uy t?n. V? th? ??i v?i rau qu? c?n ch?n h?ng ??ng m?a v? s? gi?m thi?u ch?t ??c h?i r?t nhi?u, v? ch?ng ta ch?n lo?i trong n??c tr?nh tham r? ch?n h?ng Trung Qu?c.

2. Khi n?u ?n kh?u ch? bi?n r?t quan tr?ng. V? th? rau qu? ph?i ???c r?a s?ch v?i m?y kh? ??c rau qu? tr??c khi ch? bi?n ho?c ??n gi?n ?n s?ng. Ho?c m?t s? b? n?i ch? ch?n ng?m v?i n??c mu?i, ch?ng ta th?y n??c vo g?o xong nh?ng c?ch n?y ch? h?n ch? 1 ph?n ch?t ??c h?i th?i. V? th? ??i v?i qu? c? v? ch?ng ta ph?i g?t v? k? tr??c khi ?n.

3. Ch? ? ch?ng ta lu?n lu?n r?a s?ch tay th?t k? tr??c khi ch? bi?n th?c ph?m, sau khi ?i v? sinh v? sau khi vu?t ve v? ch?m v?o th? v?t.

thuc pham trong tu lanh

4. N?n c? th?i quen ?n ch?n, u?ng s?i h?n ch? ?n ?? s?ng nh? g?i, salad v? t?i, ti?t canh?b?i ch?ng c? r?t nhi?u vi khu?n m? ch?ng ta kh?ng th? ki?m so?t h?t ??ng th?i g?y h?i cho c? th?. Ch?nh v? v?y ph?i ch? bi?n k? tr??c khi ?n. ??i v?i c?c lo?i th?c ?n ?? t? ng?y n?y qua ng?y n? ch?ng ph?i ???c b?o qu?n trong t? l?nh k? c?ng, ph?i h?m n?ng tr??c khi s? d?ng tr?nh vi khu?n ?? x?m nh?p l?u v? l?m t? trong ??, t? ?? l?m bi?n ??i ch?t trong th?c ?n c?a ch?ng ta.

5. Ch? ? m?t s? lo?i th?c ph?m ch?ng ta h?n ch? b?o qu?n qu? l?u s? bi?n ??i ch?t v? l? m?m m?ng g?y ng? ??c th?c ph?m nh?: Khoai t?y, ??u ph?ng, khoai m?? ??i v?i c?c lo?i th?t c?, th?t ??ng v?t ch?ng ta ?? l?u ph?i ??a l?n t? ??ng trong t? l?nh v? tr??c khi bao qu? ph?i ???c r?a s?ch m?y kh? ??c ozone v? ?? r?o n??c, ch?ng ta b?c t?i b?ng ho?c cho v?o h?p chuy?n d?ng v? cho l?n t? ??. Nh?ng ch?ng ta kh?ng n?n ?? qu? 72h s? l?m th?t m?t ?i ?? ngon.

6. C?c b?n ch? ? Tuy?t ??i kh?ng s? d?ng th?c ph?m qu? h?n s? d?ng, c? m?i v? l? b?t th??ng, ho?c b? ?i thiu, n?i n?m m?c….

Tags bài viết : , ,

Đánh giá

avatar
Bài viết liên quan
C?c l?u ? khi s? d?ng m?y kh? ??c rau qu?
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ