Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

M?a h? n?ng n?c ?? t?i th?t r?i, th?ng th??ng c?c m?n ?n m?a h? m?t v? ngon v? b? d??ng hay nh?ng th?c u?ng ng?t m?t ???c r?t nhi?u ng??i ?a chu?ng trong h?. Xong m?a h? c?ng l? m?a m? t?nh tr?ng ng? ??c th?c ph?m leo thang c? v? s? v? v? s? ng??i b?.

Nh? c?c b?n bi?t m?i ??y nhi?u trang b?o v? k?nh truy?n th?ng ??a tin v? ng? ng? ??c b?nh m? ? trong Nam v?i h?n 30 ng??i ph?i nh?p vi?n sau khi ?n b?nh m? t?i 1 x??ng l?m b?nh m?.

ngo doc thuc pham

?? ch?ng ta ph?ng ch?ng c?n nguy?n c?a th?c tr?ng n?y ch?ng ta c? th? tham kh?o m?t s? nguy?n nh?n ph? bi?n nh? sau m? r?t nhi?u ng??i trong ch?ng ta m?c ph?i ngay c? khi trong phong c?ch sinh ho?t ??i th??ng v? trong ch? bi?n m?n ?n h?ng ng?y c?ng l? nguy?n nh?n g?y ra ng? ??c th?c ph?m.

Sau ??y l? m?t s? nguy?n nh?n g?y ng? ??c th?c ph?m

Nguy?n nh?n 1: X? l? th?c ph?m ho?c n?u n??ng m?n ?n kh?ng ??ng c?ch.

Nguy?n nh?n 2: Th?c ?n ?? ngo?i kh?ng kh? n?ng qu? l?u. ??c bi?t khi ch?ng ta ?i ?n qu?n x? hay c?m b?i ch?ng ta r?t kh? ki?m so?t v?n n?n n?y v? kh?ng bi?t ???c th?c ?n ?? ?? bao l?u c? ???c an to?n v? sinh hay kh?ng. C?n trong gia ??nh th?c ?n ph?i ???c b?c v? c?t trong t? l?nh v? ph?i h?m l?i khi ?n cho n?ng v? ch?t vi khu?n.

Nguy?n nh?n 3: ?n u?ng ngo?i ???ng v? v?a h?, nh?t l? ? nh?ng h?ng qu?n m?t v? sinh th?c ph?m. R?t ??ng ng??i VN c? th?i quen ?n u?ng ???ng ph? v? v?a h?, b?n c? th? th?y c?nh t??ng n?y kh?ng h? hi?m ? c?c con ph? H? N?i t? bu?i s?ng cho t?i t?i ch?ng ta ??u th?y nh? v?y. Nh?t l? m?a h? c? nhi?u m?n ?n ???ng ph? r?t ph? bi?n, ?? l? c?c m?n ch?, ?c v? n??c m?t?

Nguy?n nh?n 4: Th??ng xuy?n ?m ?p hay ?u y?m c?c con v?t nu?i khi?n tr? em d? b? d?nh l?ng c?a nh?ng con v?t n?y v? l?i d?nh v?o th?c ?n v? ??a v?o mi?ng. V? th? ??i v?i tr? nh? l? ?i?u m? c?c m?, c?c b? c?ng nh? ng??i l?n h?t s?c l?u ? khi cho tr? nh? ch?i v?i th? c?ng, c?ng c?c ch?i v?i ?? ch?i n?n khi ?n ph?i r?a tay s?ch s?.

Nguy?n nh?n 5: Th?c ?n kh?ng ???c n?u ch?n k? ?? ?ti?u di?t? c?c vi khu?n, v? th? thay v?o ??, c?c lo?i vi khu?n c? c? h?i nh?n l?n v? ph? h?y th?c ?n c?a b?n. C?c m?n g?i v? ?n s?ng, t?i l? nh?ng m?n m? c?c c?nh m?y r?u th?ch ?n nh?t. N?n h?n ch? khi ch?ng kh?ng ??m b?o v? sinh an to?n th?c ph?m.

Nguy?n nh?n 6: Hoa qu? v? rau xanh ch?a ???c r?a s?ch ??ng c?ch v? khoa h?c. Ph?n l?n rau v? qu? ngo?i th? tr??ng hi?n nay ??u ch?a l??ng thu?c tr? s?u, thu?c b?o v? th?c v?t r?t l?n m? ch?ng ta kh?ng h? bi?t ?? l? nh?ng lo?i rau tr?i m?a.

Nh?n bi?t c?c tri?u ch?ng c?a ng? ??c th?c ph?m:

Th?ng th??ng nh?ng ng??i b? ng? ??c th?c ph?m th??ng b? ?au b?ng, n?n m?a v? s?t nh? r?i d?n chuy?n sang s?t cao, t?nh tr?ng m?t n??c v? m?t s? tr??ng h?p b? ti?u ch?y.

Ph??ng ph?p ph?ng ng?a ng? ??c th?c ph?m nh? th? n?o ?

Ch?ng ta th?y m?t trong nh?ng gi?i ph?p m? r?t nhi?u ng??i ti?u d?ng VN l?a ch?n l? d?ng s?n ph?m m?y kh? ??c rau qu? , hay c?n g?i v?i c?i t?n kh?c l? m?y ozone hay m?y kh? ??c th?c ph?m ?? lo?i b? ch?t ??c kh?i rau qu? v? th?c ph?m t??i s?ng l? nguy?n nh?n ch?nh trong g?y ng? ??c th?c ph?m.

1. Ch?ng ta n?n l?a ch?n th?c ph?m t??i s?ng v?i ngu?n g?c xu?t s? r? r?ng t??i s?ch, ho?c ng??i quen bi?t r? v? ngu?n g?c c?a ch?ng t? ??u, ch? ? ch?n nh?ng con c?n s?ng, v? c?n kh? n?ng c? ??ng, v? n?u ch?ng ta ch?n lo?i l?m s?n ph?i ch?n ? c? s? c? uy t?n. V? th? ??i v?i rau qu? c?n ch?n h?ng ??ng m?a v? s? gi?m thi?u ch?t ??c h?i r?t nhi?u, v? ch?ng ta ch?n lo?i trong n??c tr?nh tham r? ch?n h?ng Trung Qu?c.

2. Khi n?u ?n kh?u ch? bi?n r?t quan tr?ng. V? th? rau qu? ph?i ???c r?a s?ch v?i m?y kh? ??c rau qu? tr??c khi ch? bi?n ho?c ??n gi?n ?n s?ng. Ho?c m?t s? b? n?i ch? ch?n ng?m v?i n??c mu?i, ch?ng ta th?y n??c vo g?o xong nh?ng c?ch n?y ch? h?n ch? 1 ph?n ch?t ??c h?i th?i. V? th? ??i v?i qu? c? v? ch?ng ta ph?i g?t v? k? tr??c khi ?n.

3. Ch? ? ch?ng ta lu?n lu?n r?a s?ch tay th?t k? tr??c khi ch? bi?n th?c ph?m, sau khi ?i v? sinh v? sau khi vu?t ve v? ch?m v?o th? v?t.

thuc pham trong tu lanh

4. N?n c? th?i quen ?n ch?n, u?ng s?i h?n ch? ?n ?? s?ng nh? g?i, salad v? t?i, ti?t canh?b?i ch?ng c? r?t nhi?u vi khu?n m? ch?ng ta kh?ng th? ki?m so?t h?t ??ng th?i g?y h?i cho c? th?. Ch?nh v? v?y ph?i ch? bi?n k? tr??c khi ?n. ??i v?i c?c lo?i th?c ?n ?? t? ng?y n?y qua ng?y n? ch?ng ph?i ???c b?o qu?n trong t? l?nh k? c?ng, ph?i h?m n?ng tr??c khi s? d?ng tr?nh vi khu?n ?? x?m nh?p l?u v? l?m t? trong ??, t? ?? l?m bi?n ??i ch?t trong th?c ?n c?a ch?ng ta.

5. Ch? ? m?t s? lo?i th?c ph?m ch?ng ta h?n ch? b?o qu?n qu? l?u s? bi?n ??i ch?t v? l? m?m m?ng g?y ng? ??c th?c ph?m nh?: Khoai t?y, ??u ph?ng, khoai m?? ??i v?i c?c lo?i th?t c?, th?t ??ng v?t ch?ng ta ?? l?u ph?i ??a l?n t? ??ng trong t? l?nh v? tr??c khi bao qu? ph?i ???c r?a s?ch m?y kh? ??c ozone v? ?? r?o n??c, ch?ng ta b?c t?i b?ng ho?c cho v?o h?p chuy?n d?ng v? cho l?n t? ??. Nh?ng ch?ng ta kh?ng n?n ?? qu? 72h s? l?m th?t m?t ?i ?? ngon.

6. C?c b?n ch? ? Tuy?t ??i kh?ng s? d?ng th?c ph?m qu? h?n s? d?ng, c? m?i v? l? b?t th??ng, ho?c b? ?i thiu, n?i n?m m?c….

Tags bài viết : , ,

Đánh giá

avatar
Bài viết liên quan
Chọn mua bồn ngâm chân loại nào tốt: Happy YS, FootBath, Mimi M68, C81 hay Lanaform Luxury?
Những loại bồn ngâm massage chân tốt nhất hiện nay
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ