Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Trong cu?c s?ng hi?n ??i, h?u h?t m?i gia ??nh ??u s?m 1 m?y kh? ??c rau qu? ?? b?o v? s?c kh?e c? gia ??nh c?a b?n. Tuy nhi?n ta th?y kh?ng ph?i ai c?ng bi?t t?n d?ng thi?t b? n?y ??ng c?ch nh?t trong qu? tr?nh s? d?ng. Nh?ng m?o nh? trong b?i vi?t d??i ??y c? th? gi?p ???c b?n.

Thi?t b? kh? ??c rau qu?? tuy l? m?y ?? b?o v? s?c kh?e c? gia ??nh c?a b?n, tuy nhi?n, n?u ch?ng ta s? d?ng kh?ng ??ng c?ch, d?n t?i ch?ng c? th? g?y t?n th??ng t?i s?c kh?e m? b?n kh?ng h? hay bi?t. Theo l?i ph?ng v?n GS Nguy?n Ho?ng Ngh?, ?ng l? ch? nhi?m ?? t?i khoa h?c m?y ozone ?ng d?ng th?c t?, ??i h?c B?ch khoa H? N?i, do thi?t b? c? kh? n?ng oxy h?a m?nh n?n kh? ozone c? th? g?y t?n th??ng t? b?o c? th?, nh?t l? h? h? h?p. V? v?y trong khi s? d?ng m?y n?y trong gia ??nh c? tr? nh? trong nh?, b?n c?n h?t s?c c?n th?n ?? tr?nh ?nh h??ng t?i s?c kh?e c?a b?n. Khi s? d?ng thi?t b?, b?n n?n m? c?a cho tho?ng c?n ph?ng, v? m?y s? h?i c? m?i h?i nh?.

rua rau sach

Tuy nhi?n, theo l?i c?c chuy?n gia c?ng cho ch?ng t?i hay: vi?c m?y kh? ??c rau qu? c? ph?t ra m?i kh? ch?u ch? ?nh h??ng t?i kh?u gi?c trong th?i ?i?m s? d?ng thi?t b?, v? l??ng kh? g?y t?n th??ng t? b?o l? c?c k? nh?. V? v?y ?? r?a rau qu? t??i s?ng an to?n, ch?ng ta s?c kh? ozone v?o n??c, t? ?? l??ng ozone tho?t ra kh?ng kh? l? r?t ?t, m?c gi?i h?n nh? h?n nhi?u so v?i ng??ng 0.1mg/l?t quy ??nh. Ch? tr? phi m?y ?? c? h?ng m? ch?a ???c ki?m tra hay thay m?i m?i c? nguy c? tho?t kh? cao h?n b?nh th??ng, nh?ng v? c? b?n c?ng kh?ng ??ng lo ng?i cho s?c kh?e ng??i ti?u d?ng. H?n n?a ta th?y kh? ozone tan trong n??c se? t?i h?p th?nh oxy th?ng th??ng trong v?ng ?t ph?t nhanh tr?ng, v? kh?ng gian b?n s?ng ho?n to?n kh?ng b? ?nh h??ng g?.

R?a rau b?ng m?y s?c nh? th? n?o l? th?ch h?p?

Hi?n nay nhi?u ng??i c? th?i quen ch? r?a rau 1 l?n r?i r?a l?i 1 l?n n?a trong n??c c? x? l? b?ng m?y s?c rau qu?. Vi?c r?t ng?n giai ?o?n n?y c? th? g?y h?i cho s?c kh?e c?a b?n v?i th?i quen n?y. D? m?y c? ??o th?i ???c ??c t? t?i ?a nh?t nh?ng vi?c r?a rau 1 l?n kh?ng ??m b?o lo?i b? s?ch b?i b?n v? ph?n b?n tr?n rau.

rau trong tu lanh

Theo l?i c?c chuy?n gia khuy?n b?n khi r?a rau ho?c s? d?ng m?y kh? ??c, ch?ng ta n?n cho 1 v?i h?t mu?i v?o n??c ?? hi?u qu? l?m s?ch rau ???c t?i ?u h?n. Gi?i th?ch v? vi?c n?n cho th?m mu?i v?o n??c khi s?c ozone cho rau qu?, ?ng V? ??nh Nam cho r?ng, v?i l??ng mu?i kh?ng ph?i ?? l?m t?ng ?? pH m? ?? l?m t?ng th?i gian t?n t?i c?a ozone trong m?i tr??ng gi?p hi?u qu? s?c r?a t?t h?n. Kh?ng nh?ng th?, mu?i c?ng gi?p cho rau gi? ???c m?u xanh t??i b?t m?t, ??ng th?i l?u l?i t?i ?a c?c d??ng ch?t c? trong rau ngay c? khi r?a rau nhi?u l?n.

Tags bài viết : , ,

Đánh giá

avatar
Bài viết liên quan
Chọn mua bồn ngâm chân loại nào tốt: Happy YS, FootBath, Mimi M68, C81 hay Lanaform Luxury?
Những loại bồn ngâm massage chân tốt nhất hiện nay
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ