Hotline

0943 979 989

Điện thoại

04. 85 876 888

?? c? th? ??p ?ng nhu c?u x?ng h?i r?t nhi?u thi?t b? x?ng h?i ?? ra ??i. C?ng ngh? x?ng h?i l? ho?t ??ng ?nh h??ng tr?c ti?p ??n s?c kho? v? v?y c?n l?a ch?n lo?i c?c thi?t b? x?ng h?i t?t.

1060-single-default

Nh? ?? bi?t t? xa x?a x?ng h?i ???c th?c hi?n b?ng c?ch ?un n?i n??c x?ng v?i c?c lo?i l? c?y r?i d?ng v?i ch?m k?n ??u. Ta th?y c?ch l?m n?y t??ng ch?ng ??n gi?n nh?ng l?i g?y b?t ti?n v? n?i x?ng b?ng kim lo?i d? g?y b?ng l?i kh?ng ki?m so?t ???c nhi?t ??. Kh?ng nh?ng th? ph?i m?t nhi?u c?ng s?c v? th?i gian ?? chu?n b? v? v?y n? kh?ng c?n ph? h?p v?i cu?c s?ng hi?n ??i ng?y nay. Trong khi t?i c?c spa x?ng h?i l?i t?n k?m chi ph? r?t cao. Hi?n nay tr?n th? tr??ng c? r?t nhi?u s?n ph?m gi?p t?n h??ng x?ng h?i t?i nh? c? k?t c?u g?n gi?ng v?i ph??ng th?c x?ng truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t Nam l? tr?m k?n ng??i trong m?t t?m ch?n v?i n?i n??c x?ng ???c ?un s?i nh?: l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i v? t?i x?ng h?i) Beauty Spa ???c thi?t k? ph? h?p v?i cu?c s?ng hi?n ??i.

T?y v?o m?c s? d?ng c? th? l?a ch?n m?u s?n ph?m ph? h?p v?i kh?ng gian nh? v? s? th?ch c?a m?i ng??i.

Lo?i 1: S?n ph?m l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i v? t?i x?ng h?i) Beauty Spa BSD.

Kh?ng gian nh? b?n h?n ch? d?nh ?? ??t ph?ng x?ng h?i (l?u x?ng h?i v? t?i x?ng h?i) v? b?n c? nhu c?u di chuy?n ho?c x?ng h?i ngay c? khi ?i ch?i, c?ng nh? ?i du l?ch th? b?n c? th? l?a ch?n m? l?u x?ng h?i Beauty Spa BSD.

??c ?i?m l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i v? t?i x?ng h?i)
?u ?i?m s?n ph?m:
+ K?ch th??c nh? g?n, d? g?p
+ C? ??ng khi mang ?i xa v? v?n chuy?n.
+ Thi?t k? c?c k? th?ng minh.
+ Ch?t li?u ti?u chu?n b?n ??p.
+ M?c gi? c? h?p l?.
+ V? sinh d? d?ng.
+ D? d?ng ?i?u khi?n.
+ Kh? n?ng ki?m so?t ???c th?i gian v? nhi?t ??

Nh??c ?i?m s?n ph?m: Kh?ng x?ng ???c ph?n ??u

Lo?i 2: S?n ph?m l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i v? t?i x?ng h?i) Beauty Spa BLC41

Chi ti?t c?u t?o g?n t??ng t? v?i m? l?u x?ng h?i ? tr?n nh?ng l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i) Beauty Spa BLC 41 ???c thi?t k? gi?ng m?t ph?ng x?ng h?i t?i nh? h?n.

S?n ph?m l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i)

?u ?i?m s?n ph?m:
+ S?n ph?m c? th? g?p g?n
+ Thi?t k? c?c k? th?ng minh.
+ C? 2 l?a ch?n x?ng to?n th?n ho?c ch? x?ng t? c? tr? xu?ng.
+ K?t c?u ch?t li?u b?n ??p.
+ Gi? th?nh h?p l?.
+ Thu?n ti?n v? sinh.
+ D? d?ng ?i?u khi?n.
+ Kh? n?ng ki?m so?t ???c th?i gian v? nhi?t ??

Nh??c ?i?m s?n ph?m: Kh?ng ph? h?p v?n chuy?n ?i xa v? kh? n?ng v? k?ng k?nh.

Lo?i 3: S?n ph?m l?u x?ng h?i h?ng ngo?i

??y l? lo?i l?u x?ng h?i h?ng ngo?i l? lo?i m?i ?ang ???c ?a chu?ng b?i nh?ng ng??i c? nhu c?u gi?m b?o b?i ??y l? lo?i l?u x?ng h?i gi?m b?o chuy?n d?ng.

S?n ph?m l?u x?ng h?ng ngo?i
?u ?i?m:
+ L? lo?i l?u c? t?c d?ng gi?m b?o chuy?n d?ng
+ C? th? g?p g?n
+ Thi?t k? th?ng minh.
+ Ch?t li?u b?n ??p.
+ D? d?ng v? sinh.
+ ?i?u khi?n d? d?ng.
+ Ki?m so?t ???c th?i gian v? nhi?t ??

Nh??c ?i?m: Kh?ng ph? h?p v?n chuy?n ?i xa v? kh? n?ng v? k?ng k?nh. Gi? th?nh kh? cao

Tags bài viết : ,

Đánh giá

avatar
Bài viết liên quan
C?c l?u ? khi s? d?ng m?y kh? ??c rau qu?
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ