Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

?? c? th? ??p ?ng nhu c?u x?ng h?i r?t nhi?u thi?t b? x?ng h?i ?? ra ??i. C?ng ngh? x?ng h?i l? ho?t ??ng ?nh h??ng tr?c ti?p ??n s?c kho? v? v?y c?n l?a ch?n lo?i c?c thi?t b? x?ng h?i t?t.

1060-single-default

Nh? ?? bi?t t? xa x?a x?ng h?i ???c th?c hi?n b?ng c?ch ?un n?i n??c x?ng v?i c?c lo?i l? c?y r?i d?ng v?i ch?m k?n ??u. Ta th?y c?ch l?m n?y t??ng ch?ng ??n gi?n nh?ng l?i g?y b?t ti?n v? n?i x?ng b?ng kim lo?i d? g?y b?ng l?i kh?ng ki?m so?t ???c nhi?t ??. Kh?ng nh?ng th? ph?i m?t nhi?u c?ng s?c v? th?i gian ?? chu?n b? v? v?y n? kh?ng c?n ph? h?p v?i cu?c s?ng hi?n ??i ng?y nay. Trong khi t?i c?c spa x?ng h?i l?i t?n k?m chi ph? r?t cao. Hi?n nay tr?n th? tr??ng c? r?t nhi?u s?n ph?m gi?p t?n h??ng x?ng h?i t?i nh? c? k?t c?u g?n gi?ng v?i ph??ng th?c x?ng truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t Nam l? tr?m k?n ng??i trong m?t t?m ch?n v?i n?i n??c x?ng ???c ?un s?i nh?: l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i v? t?i x?ng h?i) Beauty Spa ???c thi?t k? ph? h?p v?i cu?c s?ng hi?n ??i.

T?y v?o m?c s? d?ng c? th? l?a ch?n m?u s?n ph?m ph? h?p v?i kh?ng gian nh? v? s? th?ch c?a m?i ng??i.

Lo?i 1: S?n ph?m l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i v? t?i x?ng h?i) Beauty Spa BSD.

Kh?ng gian nh? b?n h?n ch? d?nh ?? ??t ph?ng x?ng h?i (l?u x?ng h?i v? t?i x?ng h?i) v? b?n c? nhu c?u di chuy?n ho?c x?ng h?i ngay c? khi ?i ch?i, c?ng nh? ?i du l?ch th? b?n c? th? l?a ch?n m? l?u x?ng h?i Beauty Spa BSD.

??c ?i?m l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i v? t?i x?ng h?i)
?u ?i?m s?n ph?m:
+ K?ch th??c nh? g?n, d? g?p
+ C? ??ng khi mang ?i xa v? v?n chuy?n.
+ Thi?t k? c?c k? th?ng minh.
+ Ch?t li?u ti?u chu?n b?n ??p.
+ M?c gi? c? h?p l?.
+ V? sinh d? d?ng.
+ D? d?ng ?i?u khi?n.
+ Kh? n?ng ki?m so?t ???c th?i gian v? nhi?t ??

Nh??c ?i?m s?n ph?m: Kh?ng x?ng ???c ph?n ??u

Lo?i 2: S?n ph?m l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i v? t?i x?ng h?i) Beauty Spa BLC41

Chi ti?t c?u t?o g?n t??ng t? v?i m? l?u x?ng h?i ? tr?n nh?ng l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i) Beauty Spa BLC 41 ???c thi?t k? gi?ng m?t ph?ng x?ng h?i t?i nh? h?n.

S?n ph?m l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i)

?u ?i?m s?n ph?m:
+ S?n ph?m c? th? g?p g?n
+ Thi?t k? c?c k? th?ng minh.
+ C? 2 l?a ch?n x?ng to?n th?n ho?c ch? x?ng t? c? tr? xu?ng.
+ K?t c?u ch?t li?u b?n ??p.
+ Gi? th?nh h?p l?.
+ Thu?n ti?n v? sinh.
+ D? d?ng ?i?u khi?n.
+ Kh? n?ng ki?m so?t ???c th?i gian v? nhi?t ??

Nh??c ?i?m s?n ph?m: Kh?ng ph? h?p v?n chuy?n ?i xa v? kh? n?ng v? k?ng k?nh.

Lo?i 3: S?n ph?m l?u x?ng h?i h?ng ngo?i

??y l? lo?i l?u x?ng h?i h?ng ngo?i l? lo?i m?i ?ang ???c ?a chu?ng b?i nh?ng ng??i c? nhu c?u gi?m b?o b?i ??y l? lo?i l?u x?ng h?i gi?m b?o chuy?n d?ng.

S?n ph?m l?u x?ng h?ng ngo?i
?u ?i?m:
+ L? lo?i l?u c? t?c d?ng gi?m b?o chuy?n d?ng
+ C? th? g?p g?n
+ Thi?t k? th?ng minh.
+ Ch?t li?u b?n ??p.
+ D? d?ng v? sinh.
+ ?i?u khi?n d? d?ng.
+ Ki?m so?t ???c th?i gian v? nhi?t ??

Nh??c ?i?m: Kh?ng ph? h?p v?n chuy?n ?i xa v? kh? n?ng v? k?ng k?nh. Gi? th?nh kh? cao

Tags bài viết : ,

Đánh giá

avatar
Bài viết liên quan
Chọn mua bồn ngâm chân loại nào tốt: Happy YS, FootBath, Mimi M68, C81 hay Lanaform Luxury?
Những loại bồn ngâm massage chân tốt nhất hiện nay
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ