Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

?? c? th? ??p ?ng nhu c?u x?ng h?i r?t nhi?u thi?t b? x?ng h?i ?? ra ??i. C?ng ngh? x?ng h?i l? ho?t ??ng ?nh h??ng tr?c ti?p ??n s?c kho? v? v?y c?n l?a ch?n lo?i c?c thi?t b? x?ng h?i t?t.

1060-single-default

Nh? ?? bi?t t? xa x?a x?ng h?i ???c th?c hi?n b?ng c?ch ?un n?i n??c x?ng v?i c?c lo?i l? c?y r?i d?ng v?i ch?m k?n ??u. Ta th?y c?ch l?m n?y t??ng ch?ng ??n gi?n nh?ng l?i g?y b?t ti?n v? n?i x?ng b?ng kim lo?i d? g?y b?ng l?i kh?ng ki?m so?t ???c nhi?t ??. Kh?ng nh?ng th? ph?i m?t nhi?u c?ng s?c v? th?i gian ?? chu?n b? v? v?y n? kh?ng c?n ph? h?p v?i cu?c s?ng hi?n ??i ng?y nay. Trong khi t?i c?c spa x?ng h?i l?i t?n k?m chi ph? r?t cao. Hi?n nay tr?n th? tr??ng c? r?t nhi?u s?n ph?m gi?p t?n h??ng x?ng h?i t?i nh? c? k?t c?u g?n gi?ng v?i ph??ng th?c x?ng truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t Nam l? tr?m k?n ng??i trong m?t t?m ch?n v?i n?i n??c x?ng ???c ?un s?i nh?: l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i v? t?i x?ng h?i) Beauty Spa ???c thi?t k? ph? h?p v?i cu?c s?ng hi?n ??i.

T?y v?o m?c s? d?ng c? th? l?a ch?n m?u s?n ph?m ph? h?p v?i kh?ng gian nh? v? s? th?ch c?a m?i ng??i.

Lo?i 1: S?n ph?m l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i v? t?i x?ng h?i) Beauty Spa BSD.

Kh?ng gian nh? b?n h?n ch? d?nh ?? ??t ph?ng x?ng h?i (l?u x?ng h?i v? t?i x?ng h?i) v? b?n c? nhu c?u di chuy?n ho?c x?ng h?i ngay c? khi ?i ch?i, c?ng nh? ?i du l?ch th? b?n c? th? l?a ch?n m? l?u x?ng h?i Beauty Spa BSD.

??c ?i?m l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i v? t?i x?ng h?i)
?u ?i?m s?n ph?m:
+ K?ch th??c nh? g?n, d? g?p
+ C? ??ng khi mang ?i xa v? v?n chuy?n.
+ Thi?t k? c?c k? th?ng minh.
+ Ch?t li?u ti?u chu?n b?n ??p.
+ M?c gi? c? h?p l?.
+ V? sinh d? d?ng.
+ D? d?ng ?i?u khi?n.
+ Kh? n?ng ki?m so?t ???c th?i gian v? nhi?t ??

Nh??c ?i?m s?n ph?m: Kh?ng x?ng ???c ph?n ??u

Lo?i 2: S?n ph?m l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i v? t?i x?ng h?i) Beauty Spa BLC41

Chi ti?t c?u t?o g?n t??ng t? v?i m? l?u x?ng h?i ? tr?n nh?ng l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i) Beauty Spa BLC 41 ???c thi?t k? gi?ng m?t ph?ng x?ng h?i t?i nh? h?n.

S?n ph?m l?u x?ng h?i (ph?ng x?ng h?i)

?u ?i?m s?n ph?m:
+ S?n ph?m c? th? g?p g?n
+ Thi?t k? c?c k? th?ng minh.
+ C? 2 l?a ch?n x?ng to?n th?n ho?c ch? x?ng t? c? tr? xu?ng.
+ K?t c?u ch?t li?u b?n ??p.
+ Gi? th?nh h?p l?.
+ Thu?n ti?n v? sinh.
+ D? d?ng ?i?u khi?n.
+ Kh? n?ng ki?m so?t ???c th?i gian v? nhi?t ??

Nh??c ?i?m s?n ph?m: Kh?ng ph? h?p v?n chuy?n ?i xa v? kh? n?ng v? k?ng k?nh.

Lo?i 3: S?n ph?m l?u x?ng h?i h?ng ngo?i

??y l? lo?i l?u x?ng h?i h?ng ngo?i l? lo?i m?i ?ang ???c ?a chu?ng b?i nh?ng ng??i c? nhu c?u gi?m b?o b?i ??y l? lo?i l?u x?ng h?i gi?m b?o chuy?n d?ng.

S?n ph?m l?u x?ng h?ng ngo?i
?u ?i?m:
+ L? lo?i l?u c? t?c d?ng gi?m b?o chuy?n d?ng
+ C? th? g?p g?n
+ Thi?t k? th?ng minh.
+ Ch?t li?u b?n ??p.
+ D? d?ng v? sinh.
+ ?i?u khi?n d? d?ng.
+ Ki?m so?t ???c th?i gian v? nhi?t ??

Nh??c ?i?m: Kh?ng ph? h?p v?n chuy?n ?i xa v? kh? n?ng v? k?ng k?nh. Gi? th?nh kh? cao

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết : ,
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ