Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Ta th?y hi?n nay trong x? h?i c? r?t nhi?u v?n ?? n?i c?m v? an to?n th?c ph?m. ??c bi?t l? c?c b?nh vi?n qu? t?i r?t nhi?u b?nh l? xu?t hi?n gay lo l?ng ??n ng??i d?n, t? l? ng??i cao huy?t ?p v? tim m?ch, c?c lo?i ti?u ???ng ng?y c?ng gia t?ng nhi?u h?n, ?i?n h?nh l? b?nh ung th? ng?y cang nhi?u h?n, th?m ch? c? nh?ng ch?u nh? v?a l?t l?ng m? ch?a ??y m?t tu?i ?? m?c ch?ng b?nh l? th?t ?au l?ng cho nh?ng v?n ?? ??.G?n ??y r?t nhi?u tr? em d?y th? s?m l? n?i lo t??ng lai c? ??i con tr??

Ch?ng ta c?ng x?t nguy?n nh?n do ??u?

?? ch?nh l? Do ? nhi?m kh?ng kh? ? ? nhi?m ngu?n n??c ? ? nhi?m ngu?n th?c ph?m. C? th? l? b?a ?n h?ng ng?y c?a b?n. Trong khi ng??i ch?n nu?i v? l?i nhu?n ?? ??a ch?t h?c m?n t?ng tr??ng v?o ch?n nu?i ?? n?ng cao l?i nhu?n, ch?t t?o th?t si?u n?c ?? b?o qu?n ???c l?u h?n trong m?i tr??ng H? s?n s?ng ??a ch?t b?o qu?n c? ch?a ??c t? v?o rau qu? th?c ph?m m? ch?ng ta v?n th??ng th?y b?y b?n h?ng ng?y. Trong khi c?c c? quan ch?a n?ng ch?a th? ki?m so?t h?t ???c t?t c? c?c v?n ?? ??, d?n ??n nhi?u v? ng? ??c th?c ph?m ??ng ti?c x?y ra. Nh?ng nguy h?i h?n l? ?m th?m ph?t b?nh v? l?y ?i bao ti?n c?a v? ph?i chi tr? ti?n cho ch?a b?nh hao t?n ti?n c?a, th?m ch? c?n l?y ?i c? m?ng s?ng con ng??i. ?? ch?nh l? r?t nhi?u l? do m? ch?a th? k? h?t ???c? M?y kh? ??c bk ozone c?a vi?n v?t l? B?ch Khoa v?i c? ch? tao ra kh? ozone, ch?t n?y c? t?nh oxy h?a r?t m?nh n? ph? v? c?c c?u tr?c ph?n t? ??c t? v? t? b?o vi khu?n c? h?i.? C?c b?n c? th? xem kh? n?ng kh? ??c c?a kh? ozone qua b?i vi?t Ozone c? t?c d?ng nh? th? n?o trong kh? ??c rau qu??

Nh?n th?y c?c v?n ?? nan gi?i tr?n m? c?c nh? khoa h?c Vi?t Nam ??c bi?t l? c?c gi?o s? ti?n s? t?i Vi?n V?t L? K? Thu?t Tr??ng ??i H?c B?ch Khoa H? N?i ?? d?y c?ng nghi?n c?u v? cho ra ??i s?n ph?m c?ng ngh? m?y kh? ??c th?c ph?m bk ozone c? t?c d?ng:

– Kh? ??c rau qu? th?c ph?m.

– L?m s?ch n??c u?ng.

– L?m s?ch kh?ng kh?.

– S?n xu?t n??c ng?m ozone ..v.v?

V?i ti?u ch? th?c hi?n ch? tr??ng ?Ng??i Vi?t Nam d?ng h?ng Vi?t Nam?.?C?ng ty C? ph?n Doca S? gi?y ph?p: 0105898969, ?? ??a ??n ng??i ti?u d?ng m?y kh? ??c th?c ph?m bk ozone . S?n ph?m ?? ???c c?c c? quan c? th?m quy?n ki?m duy?t v? ch?ng nh?n.

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết : , , ,
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ