Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Ta th?y hi?n nay trong x? h?i c? r?t nhi?u v?n ?? n?i c?m v? an to?n th?c ph?m. ??c bi?t l? c?c b?nh vi?n qu? t?i r?t nhi?u b?nh l? xu?t hi?n gay lo l?ng ??n ng??i d?n, t? l? ng??i cao huy?t ?p v? tim m?ch, c?c lo?i ti?u ???ng ng?y c?ng gia t?ng nhi?u h?n, ?i?n h?nh l? b?nh ung th? ng?y cang nhi?u h?n, th?m ch? c? nh?ng ch?u nh? v?a l?t l?ng m? ch?a ??y m?t tu?i ?? m?c ch?ng b?nh l? th?t ?au l?ng cho nh?ng v?n ?? ??.G?n ??y r?t nhi?u tr? em d?y th? s?m l? n?i lo t??ng lai c? ??i con tr??

Ch?ng ta c?ng x?t nguy?n nh?n do ??u?

?? ch?nh l? Do ? nhi?m kh?ng kh? ? ? nhi?m ngu?n n??c ? ? nhi?m ngu?n th?c ph?m. C? th? l? b?a ?n h?ng ng?y c?a b?n. Trong khi ng??i ch?n nu?i v? l?i nhu?n ?? ??a ch?t h?c m?n t?ng tr??ng v?o ch?n nu?i ?? n?ng cao l?i nhu?n, ch?t t?o th?t si?u n?c ?? b?o qu?n ???c l?u h?n trong m?i tr??ng H? s?n s?ng ??a ch?t b?o qu?n c? ch?a ??c t? v?o rau qu? th?c ph?m m? ch?ng ta v?n th??ng th?y b?y b?n h?ng ng?y. Trong khi c?c c? quan ch?a n?ng ch?a th? ki?m so?t h?t ???c t?t c? c?c v?n ?? ??, d?n ??n nhi?u v? ng? ??c th?c ph?m ??ng ti?c x?y ra. Nh?ng nguy h?i h?n l? ?m th?m ph?t b?nh v? l?y ?i bao ti?n c?a v? ph?i chi tr? ti?n cho ch?a b?nh hao t?n ti?n c?a, th?m ch? c?n l?y ?i c? m?ng s?ng con ng??i. ?? ch?nh l? r?t nhi?u l? do m? ch?a th? k? h?t ???c? M?y kh? ??c bk ozone c?a vi?n v?t l? B?ch Khoa v?i c? ch? tao ra kh? ozone, ch?t n?y c? t?nh oxy h?a r?t m?nh n? ph? v? c?c c?u tr?c ph?n t? ??c t? v? t? b?o vi khu?n c? h?i.? C?c b?n c? th? xem kh? n?ng kh? ??c c?a kh? ozone qua b?i vi?t Ozone c? t?c d?ng nh? th? n?o trong kh? ??c rau qu??

Nh?n th?y c?c v?n ?? nan gi?i tr?n m? c?c nh? khoa h?c Vi?t Nam ??c bi?t l? c?c gi?o s? ti?n s? t?i Vi?n V?t L? K? Thu?t Tr??ng ??i H?c B?ch Khoa H? N?i ?? d?y c?ng nghi?n c?u v? cho ra ??i s?n ph?m c?ng ngh? m?y kh? ??c th?c ph?m bk ozone c? t?c d?ng:

– Kh? ??c rau qu? th?c ph?m.

– L?m s?ch n??c u?ng.

– L?m s?ch kh?ng kh?.

– S?n xu?t n??c ng?m ozone ..v.v?

V?i ti?u ch? th?c hi?n ch? tr??ng ?Ng??i Vi?t Nam d?ng h?ng Vi?t Nam?.?C?ng ty C? ph?n Doca S? gi?y ph?p: 0105898969, ?? ??a ??n ng??i ti?u d?ng m?y kh? ??c th?c ph?m bk ozone . S?n ph?m ?? ???c c?c c? quan c? th?m quy?n ki?m duy?t v? ch?ng nh?n.

Tags bài viết : , , ,

Đánh giá

avatar
Bài viết liên quan
Chọn mua bồn ngâm chân loại nào tốt: Happy YS, FootBath, Mimi M68, C81 hay Lanaform Luxury?
Những loại bồn ngâm massage chân tốt nhất hiện nay
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ