Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

T? th?i khi h?c ph? th?ng ?? c? c?c b?i h?c v? kh? ozone v?i t?n vi?t t?t O3, v? ??ng th?i ???c c?c th?y c? gi?o gi?i th?ch c?c hi?n t??ng thi?n nhi?n trong ?? c? s?t ?? t?o ra l??ng ozone t?c d?ng l?m s?ch kh?ng kh?, ch?ng c?c hi?u ?ng nh? k?nh v? m?t s? nguy?n nh?n kh?c n?a.

M?y kh? ??c BK ozone M04

M?y kh? ??c BK ozone M04

Ch?ng ta th?y Ozone ???c t?o b?i m?y bk ozone l? m?t ch?t ? xy ho? kh? r?t m?nh c?c ??c t?, trong c?c nghi?n c?u chuy?n ng?nh s?u v? ozone cho th?y kh? ozone c? r?t nhi?u c?ng d?ng cho cu?c s?ng. Do ?? t? l?u ozone ?? ???c c?c n??c ?p d?ng nhi?u trong c?c l?nh v?c c?ng nghi?p kh?c nhau, trong ?? n?i b?t l? trong ng?nh ? t? d?ng ozone ?? di?t khu?n; di?t khu?n c?ng nh? lo?i b? thu?c tr? s?u b?m tr?n hoa qu? khi t?n t?i c?c vi l??ng n?y. Vi?c ki?m so?t quy tr?nh s? d?ng thu?c b?o v? th?c v?t c?ng nh? vi?c ki?m so?t th?c ?n ???c ?p d?ng ? c?c n??c ph?t tri?n, thu?c trong ch?n nu?i ???c th?c hi?n nghi?m ng?t. ? c?c n??c ch?m ph?t tri?n ?? ki?m so?t l? kh?ng h? d? d?ng. V? v?y, g?n ??y nhi?u nh? s?n xu?t ? c?c n??c b?t ??u nghi?n c?u ??a ozone v?o ??i s?ng h?ng ng?y c? th? c?c c?c thi?t b? bk ozone. M?y kh? ??c th?c ph?m bk ozone do gi?o s? B?ch Khoa nghi?n c?u s?n xu?t d?a tr?n c?ng ngh? t?o kh? ozone l? m?t trong nh?ng s?n ph?m h??ng theo m?c ??ch n?y.

V?y khi s? d?ng m?y kh? ??c th?c ph?m ta c?n ch? ? c?c ?i?u sau:

1. M?y c? th?c s? kh? ??c ???c kh?ng?

C? 2 ti?u ch? m? ng??i d?ng quan t?m nh?t l? di?t khu?n v? lo?i thu?c tr? s?u khi mua m?y kh? ??c rau qu?.

?? ki?m tra t?nh n?ng c?a m?y, rau qu? th?c ph?m ?? ???c ng?m trong n??c sau ?? ??a thu?c tr? s?u v? vi khu?n v?o theo li?u l??ng ?? bi?t tr??c; ti?p ??n s?c kh? ozone v?o th?ng ch?a trong v?ng 15 ph?t cho ??n 30 ph?t. Sau ?? ti?n h?nh ?o ??c l?i l??ng ??c t?. K?t qu? c?a c?c l?n th? nghi?m m?y c?a bk ozone ??u cho th?y vi khu?n c?ng nh? thu?c tr? s?u ??u b? kh? h?t.

2. Khi s? d?ng m?y h?m l??ng Nitrit (NO2) v? Nitrat (NO3) t?o ra nh? th? n?o.

Trong qu? tr?nh t?o ozone th?ng th??ng ng??i ta s? nh?t l? m?y s? t?o ra c?c s?n ph?m ph? g?c NO2 (Nitrit) v? NO3 (Nitrat) l? c?c ch?t ??c h?i cho c? th?. Theo Quy chu?n k? thu?t qu?c gia v? ch?t l??ng n??c ?n u?ng th? h?m l??ng trong n??c ?n u?ng cho ph?p c?a Nitrit l? 3mg/l; Nitrat l? 50mg/l.

Hi?n t??ng Nitrit v? Nitrat ???c gi?i th?ch l? do kh?ng kh? ??a v?o m?y t?o ozone c? ?? ?m cao v?o m?y, nh? v?y n?u ??a kh?ng kh? kh? v?o th? s? kh?ng c? c?c lo?i kh? n?y. Nh?ng nh? ch?ng ta bi?t th? d? b?ng c?ch n?o c?ng r?t kh? c? th? c? ???c kh?ng kh? kh? tuy?t ??i cho m?y kh? ??c. V?y th? ch?ng ta ph?i ch?p nh?n d? sao th? kh?ng kh? c?ng c? ?? ?m nh?t ??nh v? v?y l?m sao h?m l??ng Nitrit v? Nitrat t?o ra kh?ng v??t ng??ng cho ph?p.

?? gi?i quy?t b?i to?n n?y m?y kh? ??c bk ozone ?? ?p d?ng c?c c?ng ngh? cao ?? ??m b?o h?m l??ng lo?i kh? n?y ???i m?c cho ph?p.

3. Khi s? d?ng m?y c? l?m gi?m h?m l??ng ch?t dinh d??ng kh?ng?

Hi?n nhi?n l? c? tuy nhi?n kh?ng ??ng k?, nh?ng ?i?u quan tr?ng l? d? c? gi?m m?t m?t s? h?m l??ng ch?t dinh d??ng nh?ng ch?ng ta lo?i ???c thu?c tr? s?u v? vi khu?n c? h?i th? r? r?ng ch?ng ta ???c nhi?u h?n m?t.

4. C?c l?u ? khi s? d?ng thi?t b? kh? ??c

? Ch?ng ta kh?ng ???c ng?i kh? ozone v?i n?ng ?? ??m ??c trong th?i gian d?i, ?t nhi?u kh? ozone s? l?m ?nh h??ng ??n h? h? h?p. V? v?y c?n ?? m?y ? n?i tho?ng gi? khi m?y ?ang ho?t ??ng v? c? th? d?ng qu?t th?i ra ngo?i. Trong th?i gian r?t ng?n ozone s? ph?n h?y th?nh oxy v? th? ta c? th? th?y s?c rau qu? trong th?ng k?n s? t?ng hi?u qu?.

? ?? kh? m?i ?m hay n?m m?c trong nh? ?? xe hay nh? kho c?n ??ng k?n c?a v? tuy?t ??i kh?ng c? ng??i b?n trong v? sau ?? m? c?a t?m 15p.

? Do kh? n?ng ozone c? t?nh ? xy ho? kh? r?t m?nh, c?n l?u ? kh?ng ???c l?m d?ng d?ng qu? l?u v? c? th? ozone s? ph? hu? c?c gio?ng cao su, ?n m?n s?t, th?p?

Tags bài viết : ,

Bình luận đã bị đóng.

Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ