Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Hi?n nay c? nhi?u c?u h?i li?n quan ??n v?n ?? m?y ozone B?ch Khoa l?m s?ch rau qu? v? th?c ph?m nh? th? n?o?

?? c?ng l? n?i dung c?u h?i c?a nhi?u ng??i ?ang s? d?ng m?y s?c ozone hi?n nay tr?n th? tr??ng. V? ph?n ?a c? nhi?u b?n ??c h?i v? m?y s?n xu?t trong n??c, c? th? thu?c Vi?n V?t l? k? thu?t thu?c tr??ng ??i h?c B?ch khoa H? N?i nghi?n c?u.

o_zone_sjlj

V? v?y, ch?ng t?i ?? c? trao ??i c?ng c?ng ty s?n xu?t c?ng nh? GS Nguy?n Ho?ng Ngh?, hi?n ?ang l? c? v?n khoa h?c cho s?n ph?m m?y ozone B?ch Khoa, nguy?n gi?ng vi?n cao c?p tr??ng ??i h?c B?ch khoa H? N?i, ?ng ch?nh l? ch? nhi?m ?? t?i khoa h?c m?y ozone tr??ng ??i h?c B?ch khoa H? N?i (2005).

Theo th?ng tin GS Nguy?n Ho?ng Ngh?, th? c?u t?o kh? ozone c? t?nh ch?t oxy h?a m?nh. V? th? ozone ph? h?y t? b?o vi sinh v?t t?n t?i trong rau qu?, ph? h?y c?u tr?c c?a nhi?u h?p ch?t h?a h?c g?y h?i cho c? th?, ??c bi?t l? c?c ch?t h?u c? ch?nh l? th?nh ph?n c?a ch?t b?o v? th?c v?t. Khi c?c ch?t n?y b? “oxy h?a” b?ng ozone, c?u tr?c ph?n t? b? ph? h?y l?m cho t?nh ch?t c?a c?c vi sinh v?t c?ng nh? c?c h?p ch?t h?a h?c b? suy y?u v? thay ??i m?nh v? tr? n?n v? hai. ??y l? c? ch? di?t khu?n v? kh? ??c c?a kh? ozone.

?i?n h?nh, rau qu? t??i sau khi r?a s?ch ch?ng ta ng?m 10 – 20 ph?t trong n??c s?c ozone kh?ng kh? ?? di?t 99,9% khu?n trong 10 ph?t. V? th?, rau qu? s?ch h?n r?t nhi?u so v?i b?n ??u! C?c lo?i n?m m?c c?ng b? ti?u di?t g?n nh? ho?n to?n, v? v?y th?i gian b?o qu? hoa qu? s? l?u h?n ??ng k? m? kh?ng ph?i d?ng c?c h?a ch?t b?o qu?n.

V? ??c t?nh th? “Ozone c? kh? n?ng di?t khu?n ch? th? (coliforms, E.coli) ??n m?c 99.99% (4 log) trong th?i gian 10, 20 ph?t tieepcs x?c. Ngo?i ra, ta c?n th?y ozone c?n c? th? kh? ??c cyanide ??ng th?i ph? h?y ur? v? kho?ng h?a c?c ch?t th?i h?u c? trong n??c, t? ?? n? c? kh? n?ng lo?i b? ??c t? c?a nhi?u ch?t b?o v? th?c v?t nh? diazinon, parathion…”, GS Nguy?n Ho?ng Ngh? cho hay.

Tags bài viết : , ,

Bình luận đã bị đóng.

Bài viết liên quan
Chọn mua bồn ngâm chân loại nào tốt: Happy YS, FootBath, Mimi M68, C81 hay Lanaform Luxury?
Những loại bồn ngâm massage chân tốt nhất hiện nay
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ