Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Hi?n nay c? nhi?u c?u h?i li?n quan ??n v?n ?? m?y ozone B?ch Khoa l?m s?ch rau qu? v? th?c ph?m nh? th? n?o?

?? c?ng l? n?i dung c?u h?i c?a nhi?u ng??i ?ang s? d?ng m?y s?c ozone hi?n nay tr?n th? tr??ng. V? ph?n ?a c? nhi?u b?n ??c h?i v? m?y s?n xu?t trong n??c, c? th? thu?c Vi?n V?t l? k? thu?t thu?c tr??ng ??i h?c B?ch khoa H? N?i nghi?n c?u.

o_zone_sjlj

V? v?y, ch?ng t?i ?? c? trao ??i c?ng c?ng ty s?n xu?t c?ng nh? GS Nguy?n Ho?ng Ngh?, hi?n ?ang l? c? v?n khoa h?c cho s?n ph?m m?y ozone B?ch Khoa, nguy?n gi?ng vi?n cao c?p tr??ng ??i h?c B?ch khoa H? N?i, ?ng ch?nh l? ch? nhi?m ?? t?i khoa h?c m?y ozone tr??ng ??i h?c B?ch khoa H? N?i (2005).

Theo th?ng tin GS Nguy?n Ho?ng Ngh?, th? c?u t?o kh? ozone c? t?nh ch?t oxy h?a m?nh. V? th? ozone ph? h?y t? b?o vi sinh v?t t?n t?i trong rau qu?, ph? h?y c?u tr?c c?a nhi?u h?p ch?t h?a h?c g?y h?i cho c? th?, ??c bi?t l? c?c ch?t h?u c? ch?nh l? th?nh ph?n c?a ch?t b?o v? th?c v?t. Khi c?c ch?t n?y b? “oxy h?a” b?ng ozone, c?u tr?c ph?n t? b? ph? h?y l?m cho t?nh ch?t c?a c?c vi sinh v?t c?ng nh? c?c h?p ch?t h?a h?c b? suy y?u v? thay ??i m?nh v? tr? n?n v? hai. ??y l? c? ch? di?t khu?n v? kh? ??c c?a kh? ozone.

?i?n h?nh, rau qu? t??i sau khi r?a s?ch ch?ng ta ng?m 10 – 20 ph?t trong n??c s?c ozone kh?ng kh? ?? di?t 99,9% khu?n trong 10 ph?t. V? th?, rau qu? s?ch h?n r?t nhi?u so v?i b?n ??u! C?c lo?i n?m m?c c?ng b? ti?u di?t g?n nh? ho?n to?n, v? v?y th?i gian b?o qu? hoa qu? s? l?u h?n ??ng k? m? kh?ng ph?i d?ng c?c h?a ch?t b?o qu?n.

V? ??c t?nh th? “Ozone c? kh? n?ng di?t khu?n ch? th? (coliforms, E.coli) ??n m?c 99.99% (4 log) trong th?i gian 10, 20 ph?t tieepcs x?c. Ngo?i ra, ta c?n th?y ozone c?n c? th? kh? ??c cyanide ??ng th?i ph? h?y ur? v? kho?ng h?a c?c ch?t th?i h?u c? trong n??c, t? ?? n? c? kh? n?ng lo?i b? ??c t? c?a nhi?u ch?t b?o v? th?c v?t nh? diazinon, parathion…”, GS Nguy?n Ho?ng Ngh? cho hay.

Tags bài viết : , ,

Bình luận đã bị đóng.

Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ