Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Massage cho b? b?u c? l?i ?ch g??

V?i vi?c massage s? gi?p c? th? b? b?u ???c th? gi?n nh?t khi ch?ng ta s? d?ng b?n ng?m massage ch?n , t?ng c??ng s?c kh?e t?o ni?m vui. Th?i gian mang b?u khi?n ch? em kh? tr?nh kh?i nh?ng ?p l?c v? t?m l? kh? ch?u, th??ng b? ph? n?, t? ?? c? th? c?ng c?ng t?o c?m gi?c n?ng n?.

Do v?y khi massage c?n thi?t cho qu? tr?nh l?m gi?n n? m?ch m?u trong c? th?, ?i?u h?a m?u ?i nu?i to?n b? c? th? b? b?u, t?ng kh? n?ng l?u th?ng kh? huy?t. H?n n?a ch?ng ta th?y massage th??ng xuy?n gi?p c? th? b?n tr?nh kh?i t?nh tr?ng m?t m?i c?ng nh? t?m tr?ng tr?m c?m.

C?c ph??ng ph?p massage cho b? b?u:

Massage cho b? b?u

Massage cho b? b?u

V?i l?i ?ch s?c kh?e c?c chuy?n gia cho r?ng massage gi?p b? b?u c?i thi?n t?m th?, ??ng th?i gi?m ?au nh?c hi?u qu?, t? ?? gi?p cho qu? tr?nh sinh n? v? sinh tr??ng c?a c? m? v? b? di?n ra b?nh th??ng theo ??ng chu tr?nh t? nhi?n. Sau khi ???c massage c? th? b? b?u s? nhanh ch?ng ???c ph?c h?i, t? ?? t?m tr?ng ph?n kh?ch h?n. Ngo?i ra c?n c? th? s? d?ng c?c thi?t b? massage nh?: b?n ng?m ch?n massage , c?c thi?t b? masage vai – g?y – c?

V? th? massage c?ng ?em l?i cho c? th? gi?c ng? tr?n v?n, gi?n h?n ch?ng t?o b?n, nh?t l? t?nh tr?ng r?n da.

V?y qu? tr?nh n?y t?c d?ng th? n?o ??n thai nhi?

V?i vi?c massage n?i chung v? s? d?ng b?n ng?m massage ch?n n?i ri?ng th? ??y l? m?t li?u ph?p tr? li?u t?c ??ng tr?c ti?p ??n th?n th? n?n vi?c massage ??u ??n v? ??ng c?ch s? r?t t?t cho s? ph?t tri?n kh?e m?nh thai nhi. Tuy nhi?n vi?c l?m d?ng massage kh?ng ??ng c?ch c? th? d?n ??n c?c k?t qu? ng??c.

Theo l?i khuy?n c?c chuy?n gia th? t? tu?n 14 c?a thai k? ph?t tri?n, b? b?u c? th? ?p d?ng c?c bi?n ph?p massage nh? ?? gi?m c?ng th?ng, c?i thi?n s?c kh?e m? v? b?, n?ng cao s?c ?? kh?ng c? th?.

V?y ch?ng ta massage nh? th? n?o l? ??ng c?ch?

Vi?c massage b? b?u bu?c ng??i th?c hi?n massage c?n ph?i ???c ??o t?o theo quy tr?nh v? ???c th?c hi?n v?i k? thu?t ho?c b?n ph?i ??c k? v? c?ch s? d?ng thi?t b? massage. B?n c?nh ??, ta th?y c?c thao t?c massage cho b? b?u ph?i h?t s?c nh? nh?ng, nh?t l? ph? h?p v?i tr?ng th?i s?c kh?e c? th?.

??i v?i ng??i l?m massage ph?i n?m b?t ???c t?m l? v? giai ?o?n thai k? c?a b? b?u ?? c? nh?ng li?u ph?p tr? li?u h?p l? trong t?ng giai ?o?n thai k?. B?n c?nh vi?c massage c?ng n?n k?t h?p ?n u?ng ?i?u ??, k?t h?p v?n ??ng nh? v? ??c bi?t tu?n th? ??ng li?u tr?nh ?n u?ng v? t?p th? d?c, massage ??ng c?ch ?? ??m b?o s?c kh?e cho c? m? v? thai nhi.

Sau ??y l? nh?ng ??ng t?c massage ch?n cho b? b?u

??ng t?c cho massage l?ng b?n ch?n

D?ng c? hai tay gi? l?ng b?n ch?n b? b?u. ?n hai ??u ng?n tay c?i th?t ch?m r?i theo d?c chi?u d?i c?a l?ng b?n ch?n b? b?u, t? g?t t?i c?c ng?n ch?n.

??ng t?ccho? massage m?t c? ch?n

Ch?ng ta l?y b?n tay xoay tr?n th?nh nhi?u l?n quanh m?t c? ch?n. T? ?? tr?i r?ng l?ng b?n tay c?a m?nh, ch? nh? v?o l?p da ph?a tr?n v? ph?a d??i m?t c? nh? nh?ng. Sau ?? th?c hi?n ??ng t?c ?n nh? theo ???ng d?c ch?n t? m?t c? ??n c?c ng?n ch?n. Cu?i c?ng k?t th?c b?ng xoa b?p nh? nh?ng b?p ch?n, t? m?t c? ??n ??u g?i.

??ng t?c cho massage g?t ch?n

Ch? ? g?t ch?n, ch? v?ng cong v? ph?n th?t ??m ? ch?n, g?n c?c ng?n ch?n b? b?u: ?m b?n ch?n b?ng c? hai tay c?a m?nh. D?ng hai ng?n tay c?i massage theo h?nh v?ng tr?n nh? v? ?n nh? v?o v?ng th?t ??m g?n c?c ng?n ch?n. T? ?? thao t?c t??ng t? v?i ch? cong v? ph?n g?t c?a b?n ch?n.

??ng t?c v?i massage ng?n ch?n

Ch?ng ta d?ng ng?n tay c?i ch? nh? v?o ch? nhi?u th?t nh?t ph?a sau m?i ng?n ch?n c?a h?, trong v?ng 30 gi?y li?n t?c. Ti?p ??n ta t?m nh? ng?n ch?n ?t b?ng ng?n tay c?i v? ng?n tr? trong khi b?n tay c?n l?i c? ??nh ? ng?n ch?n c?i. T? t? thao t?c l?n l??t ??n h?t 5 ??u ng?n ch?n.

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết : , ,
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ