Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Massage cho b? b?u c? l?i ?ch g??

V?i vi?c massage s? gi?p c? th? b? b?u ???c th? gi?n nh?t khi ch?ng ta s? d?ng b?n ng?m massage ch?n , t?ng c??ng s?c kh?e t?o ni?m vui. Th?i gian mang b?u khi?n ch? em kh? tr?nh kh?i nh?ng ?p l?c v? t?m l? kh? ch?u, th??ng b? ph? n?, t? ?? c? th? c?ng c?ng t?o c?m gi?c n?ng n?.

Do v?y khi massage c?n thi?t cho qu? tr?nh l?m gi?n n? m?ch m?u trong c? th?, ?i?u h?a m?u ?i nu?i to?n b? c? th? b? b?u, t?ng kh? n?ng l?u th?ng kh? huy?t. H?n n?a ch?ng ta th?y massage th??ng xuy?n gi?p c? th? b?n tr?nh kh?i t?nh tr?ng m?t m?i c?ng nh? t?m tr?ng tr?m c?m.

C?c ph??ng ph?p massage cho b? b?u:

Massage cho b? b?u

Massage cho b? b?u

V?i l?i ?ch s?c kh?e c?c chuy?n gia cho r?ng massage gi?p b? b?u c?i thi?n t?m th?, ??ng th?i gi?m ?au nh?c hi?u qu?, t? ?? gi?p cho qu? tr?nh sinh n? v? sinh tr??ng c?a c? m? v? b? di?n ra b?nh th??ng theo ??ng chu tr?nh t? nhi?n. Sau khi ???c massage c? th? b? b?u s? nhanh ch?ng ???c ph?c h?i, t? ?? t?m tr?ng ph?n kh?ch h?n. Ngo?i ra c?n c? th? s? d?ng c?c thi?t b? massage nh?: b?n ng?m ch?n massage , c?c thi?t b? masage vai – g?y – c?

V? th? massage c?ng ?em l?i cho c? th? gi?c ng? tr?n v?n, gi?n h?n ch?ng t?o b?n, nh?t l? t?nh tr?ng r?n da.

V?y qu? tr?nh n?y t?c d?ng th? n?o ??n thai nhi?

V?i vi?c massage n?i chung v? s? d?ng b?n ng?m massage ch?n n?i ri?ng th? ??y l? m?t li?u ph?p tr? li?u t?c ??ng tr?c ti?p ??n th?n th? n?n vi?c massage ??u ??n v? ??ng c?ch s? r?t t?t cho s? ph?t tri?n kh?e m?nh thai nhi. Tuy nhi?n vi?c l?m d?ng massage kh?ng ??ng c?ch c? th? d?n ??n c?c k?t qu? ng??c.

Theo l?i khuy?n c?c chuy?n gia th? t? tu?n 14 c?a thai k? ph?t tri?n, b? b?u c? th? ?p d?ng c?c bi?n ph?p massage nh? ?? gi?m c?ng th?ng, c?i thi?n s?c kh?e m? v? b?, n?ng cao s?c ?? kh?ng c? th?.

V?y ch?ng ta massage nh? th? n?o l? ??ng c?ch?

Vi?c massage b? b?u bu?c ng??i th?c hi?n massage c?n ph?i ???c ??o t?o theo quy tr?nh v? ???c th?c hi?n v?i k? thu?t ho?c b?n ph?i ??c k? v? c?ch s? d?ng thi?t b? massage. B?n c?nh ??, ta th?y c?c thao t?c massage cho b? b?u ph?i h?t s?c nh? nh?ng, nh?t l? ph? h?p v?i tr?ng th?i s?c kh?e c? th?.

??i v?i ng??i l?m massage ph?i n?m b?t ???c t?m l? v? giai ?o?n thai k? c?a b? b?u ?? c? nh?ng li?u ph?p tr? li?u h?p l? trong t?ng giai ?o?n thai k?. B?n c?nh vi?c massage c?ng n?n k?t h?p ?n u?ng ?i?u ??, k?t h?p v?n ??ng nh? v? ??c bi?t tu?n th? ??ng li?u tr?nh ?n u?ng v? t?p th? d?c, massage ??ng c?ch ?? ??m b?o s?c kh?e cho c? m? v? thai nhi.

Sau ??y l? nh?ng ??ng t?c massage ch?n cho b? b?u

??ng t?c cho massage l?ng b?n ch?n

D?ng c? hai tay gi? l?ng b?n ch?n b? b?u. ?n hai ??u ng?n tay c?i th?t ch?m r?i theo d?c chi?u d?i c?a l?ng b?n ch?n b? b?u, t? g?t t?i c?c ng?n ch?n.

??ng t?ccho? massage m?t c? ch?n

Ch?ng ta l?y b?n tay xoay tr?n th?nh nhi?u l?n quanh m?t c? ch?n. T? ?? tr?i r?ng l?ng b?n tay c?a m?nh, ch? nh? v?o l?p da ph?a tr?n v? ph?a d??i m?t c? nh? nh?ng. Sau ?? th?c hi?n ??ng t?c ?n nh? theo ???ng d?c ch?n t? m?t c? ??n c?c ng?n ch?n. Cu?i c?ng k?t th?c b?ng xoa b?p nh? nh?ng b?p ch?n, t? m?t c? ??n ??u g?i.

??ng t?c cho massage g?t ch?n

Ch? ? g?t ch?n, ch? v?ng cong v? ph?n th?t ??m ? ch?n, g?n c?c ng?n ch?n b? b?u: ?m b?n ch?n b?ng c? hai tay c?a m?nh. D?ng hai ng?n tay c?i massage theo h?nh v?ng tr?n nh? v? ?n nh? v?o v?ng th?t ??m g?n c?c ng?n ch?n. T? ?? thao t?c t??ng t? v?i ch? cong v? ph?n g?t c?a b?n ch?n.

??ng t?c v?i massage ng?n ch?n

Ch?ng ta d?ng ng?n tay c?i ch? nh? v?o ch? nhi?u th?t nh?t ph?a sau m?i ng?n ch?n c?a h?, trong v?ng 30 gi?y li?n t?c. Ti?p ??n ta t?m nh? ng?n ch?n ?t b?ng ng?n tay c?i v? ng?n tr? trong khi b?n tay c?n l?i c? ??nh ? ng?n ch?n c?i. T? t? thao t?c l?n l??t ??n h?t 5 ??u ng?n ch?n.

Tags bài viết : , ,

Đánh giá

avatar
Bài viết liên quan
Chọn mua bồn ngâm chân loại nào tốt: Happy YS, FootBath, Mimi M68, C81 hay Lanaform Luxury?
Những loại bồn ngâm massage chân tốt nhất hiện nay
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ