Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Ozone (vi?t t?t O3) l? m?t d?ng th? h?nh c?a ?xy trong kh? quy?n, trong ph?n t? c?a n? ch?a ba nguy?n t? ?xy thay v? hai nh? th?ng th??ng.

How_an_Ozone_Generator_Works_1000_564_a

N? t?n t?i trong ?i?u ki?n nhi?t ?? v? ?p su?t ti?u chu?n ozone trong m?y kh? ??c rau qu? l? m?t ch?t kh? c? m?u xanh nh?t. Ozone b? h?a l?ng m?u xanh th?m ? -112 ?C, v? t?n t?i h?a r?n c? m?u xanh th?m ? -193 ?C. T?nh ch?t ozone c? t?nh ?xy h?a m?nh h?n ?xy r?t nhi?u, do n? kh?ng b?n trong kh?ng kh?, d? d?ng b? ph?n h?y th?nh ?xy ph?n t? v? ?xy nguy?n t? o c?a n?. V? d?:

O3 ? O2 + O

O3 hay c?n g?i l? ozone d? d?ng oxi h?a iodua ??n i?t t? do:

O3 + 2KI + H2O ? I2 + O2 + 2 KOH

??i v?i gi?y t?m dung d?ch iodua kali v? h? tinh b?t (gi?y i?t tinh b?t) chuy?n ngay th?nh m?u xanh khi c? m?t ozone trong kh?ng kh? m?i tr??ng, nh?ng n? k?m b?n h?n ?xy trong kh? quy?n, d? b? ph?n h?y th?nh ?xy th??ng theo ph?n ?ng:

2O3 ? 3O2

Ta th?y ozone ???c t?o b?i m?y kh? ??c rau qu? c?a vi?n v?t l? B?ch Khoa l? m?t ch?t ??c c? kh? n?ng ?n m?n v? l? m?t ch?t g?y ? nhi?m chung c? h?i cho con ng??i. N? c? m?i h?ng m?nh g?y kh? ch?u. N? t?n t?i v?i m?t t? l? nh? trong b?u kh? quy?n Tr?i ??t ch?ng ta. N? c? th? ???c t?o th?nh t? O2 do ph?ng t?nh ?i?n ??c bi?t, tia c?c t?m t? c?c ngu?n ph?t, v? d? nh? trong c?c tia ch?p trong c?c tr?n b?o, c?ng nh? b?i t?c ??ng c?a b?c x? ?i?n t? tr??ng cao n?ng l??ng ???c tao ra. Ozone ???c ?i?u ch? trong m?y ozone hay c?c m?y kh? ??c rau qu? khi ph?ng ?i?n ?m qua ?xi hay qua kh?ng kh? kh?, ??t t?i ?? tinh khi?t. Trong thi?n nhi?n, ta th?y ozone ???c t?o th?nh khi c? s? ph?ng ?i?n trong kh? quy?n (hi?n t??ng t? nhi?n s?m, s?t), c?ng nh? khi ?xi h?a m?t s? ch?t nh?a c?a c?c c?y th?ng [c?n d?n ngu?n].

Ng?y nay m?t s? thi?t b? ?i?n c? th? s?n sinh ra ozone m? con ng??i c? th? ng?i th?y d? d?ng. Th?c t? ?i?u n?y ??c bi?t ??ng v?i c?c thi?t b? s? d?ng ?i?n cao ?p, c? th? th?y nh? ti vi v? m?y photocopy v?n ph?ng. C?c ??ng c? ?i?n s? d?ng ch?i qu?t c?ng c? th? s?n sinh ozone do s? ??nh l?a l?p l?i b?n trong kh?i c?a n?. C?c ??ng c? l?n ?ang ho?t ??ng, v? d? nh?ng chi?c ???c s? d?ng cho m?y n?ng hay m?y b?m th?y l?c hi?n ??i, s?n sinh nhi?u ozone h?n c?c ??ng c? nh? hay c?c m?y kh? ??c rau qu? thi?t k? ?? chuy?n s?n sinh ra ozone.

Ta th?y m?t ?? t?p trung cao nh?t c?a ozone trong kh? quy?n n?m ? t?ng b?nh l?u (kho?ng 20 ??n 50 km t?nh t? m?t ??t) c?a ch?ng ta, trong khu v?c ???c bi?t ??n nh? l? t?ng ozone kh? quy?n. T?i ??y, ta th?y n? l?c ph?n l?n c?c tia c?c t?m t? M?t Tr?i g?y h?i cho s? s?ng tr?i ??t, l? tia c? th? g?y h?i cho ph?n l?n c?c lo?i h?nh sinh v?t tr?n Tr?i ??t c?a ch?ng ta. Ph??ng ph?p ti?u chu?n ?? ?o l??ng ozone trong kh? quy?n l? s? d?ng ??n v? Dobson (DU). Ng?y nay s? d?ng trong c?ng nghi?p ???c ?o b?ng ppm (v? d? c?c gi?i h?n ph?i n?ng c?a OSHA) v? ph?n tr?m theo kh?i l??ng hay tr?ng l??ng.

Kh? ozone do Christian Friedrich Schonbein ph?t hi?n n?m 1840.

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết :
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ