Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Bồn Ngâm Chân HS115

3.000.000

B?n ng?m ch?n HS 115 l? s?n ph?m si?u cao c?p c?a Trung Qu?c v?i nhi?u t?nh n?ng ti?n d?ng nh?ng v?n ??m b?o ?? an to?n v? ?? b?n ??p.

3.000.000

Trong kho :
Còn hàng
Số lượng :
+ -
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Mô tả

C?c t?nh n?ng v??t tr?i c?a b?n ng?m massage ch?n cao c?p HS 115
+ T? l?m n?ng n??c v? c?i ??t nhi?t ??: B?n ng?m ch?n HS 115 c? kh? n?ng t? l?m n?ng n??c v? b?n c? th? c?i ??t m?c nhi?t ?? trong gi?i nhi?t ?? ng?m ch?n th?ch h?p l? t? 35-50 ?? th?ng qua m?n h?nh LCD c?a b?n. Ng?m ch?n v?i n??c n?ng s? l?m ?m c? th?, gi?p m?u l?u th?ng nhi?u h?n, h?n ch? ?au nh?c, t? b?, tai bi?n..
+ V?i phun n??c t?o d?ng ch?y xoay chi?u: B?n ng?m massage ch?n HS 115 c? 2 v?i phun n??c r?t m?nh, v?a c? t?c d?ng phun n??c l?n mu b?n ch?n ?? massage v?a c? t?c d?ng t?o ra d?ng ch?y xoay chi?u trong b?n ng?m ch?n.
+ C? th? c?i ??t nhi?t ?? v? th?i gian ho?t ??ng c?a b?n ng?m ch?n:
V?i nhi?t ??: B?n m?c ??nh m?c nhi?t ?? ph? h?p t? 35-50 l?n, ?? t?ng m?c nhi?t b?n ch? c?n b?m v?o n?t TEMPRATURE.
V?i th?i gian: C? th? c?i ??t th?i gian ng?m t? 10 ph?t tr? n?n. Theo c?c chuy?n gia ng?m ch?n ch? n?n th?c hi?n trong kho?ng 10-20 ph?t l? ??.
+ Ch?c n?ng t?o kh? ozon: Ozon c? t?c d?ng kh? khu?n trong n??c v? kh? khu?n ? ch?n.
+ Ch?c n?ng s?i b?t: B?t n??c t? s??i l?n t?c ??ng v?o gan b?n ch?n c? t?c d?ng th? gi?n, l?m gi?m m?t m?i c?ng th?ng.
+ V?t l? tr? li?u b?ng tia h?ng ngo?i: H?ng ngo?i c? t?c d?ng gi?m ?au r?t t?t nh?t l? ng??i m?c b?nh x??ng kh?p. S?c n?ng c?a ??n c? t?c d?ng gi?m ?au, ch?ng co c?ng c?; l?m gi?n m?ch, t?ng chuy?n h?a v? dinh d??ng t?i ch?.
+ Massge rung: C?c t?c ??ng l?n l?c c?ng v?i ch? d? rung c?a b?n l?m gi?m c?ng th?ng cho c?c b? c?, gi?p ph?c h?i v? n?ng cao t?nh ??n h?i c?a c?, ??ng th?i c? t?c d?ng cho vi?c th? gi?n, h? tr? ?i?u tr? c?c b?nh m?u, kh?p – ch?ng b?nh c?a ng??i ?t v?n ??ng
+ ?i?u khi?n t? xa: B?n c? ?i?u khi?n t? xa n?n d? d?ng ?i?u khi?n v? ti?n d?ng
+ M?n hi?n th? LCD: M?n h?nh hi?n th? s? rang gi?p quan s?t m?c nhi?t ?? v? th?i gian s? d?ng.
+ Van x? n??c : B?n HS 115 l? lo?i b?n duy nh?t c? van x? n??c v? v?y sau khi s? d?ng kh?ng ph?i b? b?n ?i ?? n??c m? ch? c?n th?o van x? n??c ra ngo?i.
+ B?nh l?n: 4 B?nh l?n ben d??i b?n gi?p cho vi?c di chuy?n b?n ng?m ch?n t? v? tr? n?y sang v? tr? kh?c d? d?ng h?n.

?u ?i?m so v?i s?n ph?m c?ng lo?i
1) V?i phun n??c l?n mun b?n ch?n r?t m?nh
2) Ch?c n?ng t?o kh? ozone kh? khu?n trong n??c v? ? ch?n
3) V?t l? tr? li?u b?ng tia h?ng ngo?i
4) V?i x? n??c ti?n d?ng
5) C? b?nh xe l?n di chuy?n d? d?ng
6) Ch? ?? dun n?ng n??c v? c?i ??t nhi?t ?? n??c r?t ti?n l?i
7) C? ch? ?? massage rung
8) S?i b?t t?o s?ng massage
9) C? th? c?i ??t h?n gi? t?t m?y
10) C? th? ?i?u khi?n t? xa.
11) Ch? ?? c?nh b?o khi c?i ??t nhi?t ?? qu? m?c.

Th?ng s? k? thu?t b?n ng?m ch?n:
?i?n ?p: 220v
T?n s?: 50 Hz
C?ng su?t: 800 w
K?ch th??c b?n: 53*45*35 cm

guest
Inline Feedbacks
View all comments
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ