Hotline

0943 979 989

Điện thoại

04. 85 876 888

Bồn Ngâm Chân Max 641B

1.250.000

Ch?m s?c ??i ch?n t?t l? m?t c?ch ?? ch?m s?c s?c kho?. ??i ch?n t?p trung n?ng l??ng c?a to?n c? th? v? l? n?i ch?a kho?ng 60 v?ng k?ch ?ng c?ng r?t nhi?u huy?t ??o. Ta c? th? c?i thi?n v? ng?n ng?a b?nh t?t b?ng c?ch k?ch th?ch c?c v?ng huy?t ??o n?y . C? nhi?u c?ch ch?m s?c ??i ch?n, ??n gi?n v? ph? bi?n nh?t l? ng?m ch?n v? mat xa ch

1.250.000

Trong kho :
Còn hàng
Số lượng :
+ -

Mô tả

B?n ng?m ch?n ( b?n massage ch?n)? Max-641B l? s?n ph?m ???c nghi?n c?u d?a tr?n c?u t?o v? s? ph?n b? c?a c?c huy?t ??o trong l?ng b?n ch?n, ???c thi?t k? v?i c?c ch??ng tr?nh ,mat xa kh?c nhau cho ng??i s? d?ng l?a ch?n nh? mat xa v?i n??c n?ng, mat xa b?ng s?i b?t, mat xa b?ng ?nh ??n h?ng ngo?i t?o c?m gi?c ho?n to?n th? gi?n, t?ng c??ng l?u th?ng m?u, gi?p ng? ngon, t?ng c??ng s?c ?? kh?ng cho c? th?

B?n ng?m ch?n (b?n massage ch?n)) Max-641B l? gi?i ph?p t?i ?u cho vi?c ch?m s?c ??i ch?n t?i nh?. B?i 5 li?u ph?p ???c k?t h?p trong m?t, c? nhi?t v? gi? nhi?t trong su?t qu? tr?nh massage

Li?u ph?p massage s?i b?t: T?c ??ng ??n 60 ?i?m massage v?ng ph?n x? k?ch ?ng ? ch?n nh?m gi?m ?au nh?c
Li?u ph?p massage nhi?t: Gi?p gi?n n? c?c mao m?ch ? b?n ch?n, th?c ??y qu? tr?nh trao ??i ch?t trong c? th?, ph?c h?i v? k?o d?i tu?i th? c?a c?c t? b?o, ch?ng c?m l?nh v? gi? ?m, ch?ng ph? n? ch?n
Li?u ph?p massage h?ng ngo?i: T?c ??ng tr?c ti?p ??n c?c ?i?m massage c?a ch?n, t?ng c??ng trao ??i ch?t v? n?ng l??ng c? th? v?i tim, ph?i, th?n, t?ng c??ng sinh l?c
Li?u ph?p massage con l?n: C?c con l?c k?ch th?ch v?i c?c ?i?m ch?m c?u th? gi?n th?n kinh, gi?i to? m?t m?i c?ng th?ng, gi?m ?au, t?ng c??ng l?u th?ng m?u
Li?u ph?p massage t? t?nh: Nam ch?m t? t?nh ???c thi?t k? ? ??y ch?u

C?c ch??ng tr?nh massage c?a? b?n ng?m ch?n ( b?n matxa ch?n)

1. Ch??ng tr?nh massage b?ng k?ch th?ch tia h?ng ngo?i k?t h?p ch? ?? t?o nhi?t ( t? l?m n?ng n??c v? gi? ?m n??c )
K?ch th?ch h?ng ngo?i gi?p t?ng c??ng l?u th?ng m?u, d?n c?, l?m ?m c? th? t? ch?n ?i kh?p c? th?, k?ch th?ch b?i ti?t, gi?p ng? ngon. Ch? ?? t?o nhi?t l?m ?m gi?p c? th? th? gi?n tho?i m?i t? b?n ch?n.
2. Ch??ng tr?nh massage k?t h?p gi?a k?ch th?ch tia h?ng ngo?i, ch? ?? s?i b?t v? t?o Ozon
3. Ch??ng tr?nh massage t?ng h?p c? k?ch th?ch h?ng ngo?i, t?o nhi?t, s?i b?t v? t?o Ozon.
Ngo?i ra b?n ng?m ch?n Max-641B c?n t?o ra l??ng Ozon gi?p kh? khu?n.

Th?c hi?n t?ng ho? c?c li?u ph?p ng?m v? massage? tr?n m?t c?ch ??u ??n s? gi?p c? th? t?ng c??ng ch?c n?ng c?a c? quan h? h?p; ti?u h?a; tu?n ho?n; th?n kinh; c? x??ng kh?p; sinh d?c; ti?t ni?u; gi?m ?au, ?m d?u th?n kinh, gi?i to? m?t m?i c?ng th?ng; th? gi?n v? ph?c h?i s?c kh?e.
Ng?m ch?n v? massage ch?n b?ng th?o d??c v? xoa b?m huy?t l? ph??ng ph?p th? gi?n, ch?a b?nh ??n gi?n, r?t hi?u qu?, an to?n, d? th?c hi?n v? kh?ng h? t?n k?m.
S?n ph?m ??c bi?t ph? h?p cho ng??i gi?, ng??i b? phong t? th?p, ?au nh?c x??ng, nhi?m ??c c? th?, m?t ng??
C?c t?c d?ng ch?nh:
– M?y Massage ch?n c? t?c d?ng cho vi?c th? gi?n, h? tr? ?i?u tr? c?c b?nh m?u, kh?p – ch?ng b?nh c?a ng??i ?t v?n ??ng
– ?i?u tr? ?au ??u, m?i m?t?
– Tr? phong th?p, gi?p c? th? b?i ti?t ch?t ??c
– Th?c ??y v?ng tu?n ho?n m?u, l?u th?ng kh?
– T?o c?m gi?c h?ng ph?n, xua tan m?t m?i
– Th? gi?n c?c c? b?p b? m?i, t?o gi?c ng? s?u
– ??y m?nh qu? tr?nh t?i t?o t? b?o
– T?ng c??ng s?c kho? ??i ch?n
– Gi?m Strees nhanh ch?ng.
Th?ng s? k? thu?t
– Model: Max 641B
– ?i?n ?p/ T?n s?: AC 220V/50HZ
– C?ng su?t: 550w

Đánh giá

avatar
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ